Sirküler

NOTARİHKONU
2018’0102.01.20186102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530 uncu Maddesine Göre T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Temerrüt Faiz Oranı.6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530’ncu Maddesine Göre T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Temerrüt Faiz Oranı
2018’0203.01.2018Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik OlarakGelir Vergisi Kanununun Geçici 82’nci Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin uzatılması, Bazı Mallara Uygulanacak Tütün fonu Tutarları, Kaynak Kullanım Fonu Kesintisi Oranları ve Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarların Değişikliği. Bireysel Emeklilik Sigortalarının Yaptırılması Hakkında Yönetmelik
2018'0303.01.20182018 Yılında Uygulanacak Asgari Geçim İndirim Tutarları.
2018’0408.01.201801.01.2018-30.06.2018 Tarihleri Arasında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı
2018’0508.01.2018Bazı İçeceklerin ve Makaronların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kapsamına Alınmasına İlişkin Tebliğ.
2018’0615.01.20182018 Yılının İlk Altı Ayında Gelir Vergisinden İstisna Yurtiçi Gündelik (Harcırah) Tutarları.
2018’0715.01.2018Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura İle Yapılan Satışlara Ait Faturanın Gümrük idaresinden Onaylatılması Halinde Bu Satışların İhracat Sayılacakları Hakkında.
2018’0819.01.2018Bankaların, Karşılıksız Çıkan Her Bir Çek Yaprağı İçin Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Tutarın Artırılması
2018’0926.01.20182018 Yılında Uygulanacak Sosyal Sigorta Prim Matrahları İle Sigorta Priminden Muaf Tutulacak Ücretler ile Sigortalılara Ödenecek Yardımlarla İlgili, SGK’nun 2018-02 Sayılı Genelgesi.
2018’1006.02.2018Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:17) Hakkında,
2018’1106.02.2018Denizaltı Karayolu Tünellerinin Geçişinde Uygulanan Katma Değer Vergisi Oranın %18’den %8’e İndirilmesi.
2018’1207.02.2018Sanayi Sicil Belgesi Sahibi İşletmelerin, 2017 Yılına Ait Yıllık İşletme Cetvellerini Vermeleri Hakkında.
2018’1312.02.2018Ekim-Kasım-Aralık 2017 Dönemine Ait Dördüncü Üç Aylık Geçici Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması Hakkında
2018’1419.02.2018Kuzey Kıbrıs İle Yurtdışına Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelik Harcırahlara Dair Karar.
2018’1523.02.2018Defter Beyan Sistemine Tabi Olan Serbest Meslek Erbabının, Sisteme Yapılması Gereken Ocak 2018 Ayına/Dönemine Ait Son Kayıt Tarihinin, 02 Nisan 2018 Tarihi Sonuna Kadar Uzatılması ve Söz Konusu Döneme Ait Beyanların “Beyanname Düzenleme Programı” Aracılığıyla Yapılabilmeleri
2018’1627.02.2018Zor Durumda Olan Vergiye Uyumlu Ticari, Zirai, Serbest Meslek Erbabı ile Basit Usule Tabi Mükelleflerin Borçlarının Tecili.
2018’1727.02.2018Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemleri Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar
2018’1801.03.2018İnteraktif Vergi Dairesi Uygulaması
2018'1920.03.20187099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Muhtelif Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.
2019'2021.03.2018Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Kuruluşlarında Vergi Mevzuatına Göre Kullanacakları Defterlerin Ticaret Sicili Müdürlüğü Tarafından Tasdikleri.
2018'2126.03.20182017 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması hakkında.
2018'2227.03.2018Zor Durumda Olan Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Teciline İlişkin Tebliğ.
2018'2328.03.2018Defter Beyan Sistemine Tabii Olan Serbest Meslek Erbabının, Sisteme Yapılması Gereken Şubat 2018 Ayına/Dönemine Ait Son Kayıt Tarihinin, 02 Mayıs 2018 Tarihi Sonuna Kadar Uzatılması ve Söz Konusu Döneme Ait Beyanların “Beyanname Düzenleme Programı” Aracılığıyla Verilebilmeleri.
2018'2402.04.20187103 Sayılı Kanunla Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlandı.
2018'2505.04.20182018 Yılının Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı.
2018'2612.04.2018Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7104 Sayılı Kanun.
2018'2720.04.20181- 2017 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin 30 Nisan 208 Günü Sonuna Kadar Uzatılması. 2- 30 Nisan 2018 Günü Sonuna Kadar Olan Elektronik Defter Beratları’nın Yüklenme Süresinin, 04 Haziran 2018 Günü Sonuna Kadar Uzatılması.
2018'2825.04.2018Mart 2018 Dönemine Ait Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin 26.04.2018 Perşembe Günü Sonuna Kadar Uzatılması Hakkında.
2018'2907.05.20182018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Uygulanan Vergi Oranlarında Yapılan Değişiklikler ile Katma Değer Vergisinden İstisna Edilerek Alınabilecek Makine ve Teçhizat Listeleri Yer Almaktadır.
2018'3011.05.2018Ocak, Şubat ve Mart 2018 Dönemine ait Birinci Üç Aylık Geçici Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması hakkında.
2018'3118.05.2018Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesinden Alınması Hakkında.
2018'3218.05.20182018/11750 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Esnaf Muaflığı Kapsamındaki Konutlarda Üretilen Elektrik Teslimlerinde Uygulanacak Gelir Vergisi Stopaj Oranın 0 Olarak, Konut ve İşyeri Teslimlerinde, 31.10.2018 Tarihine Kadar Katma Değer Vergisi Oranın %8 olarak tespiti ile 1997 Yılından Büyük Araçlara Hurda Teslimi Nedeniyle uygulanacak Yeni Alınacak Araçların Özel Tüketim Vergisi Matrahına Göre Uygulanacak ÖTV İndirimi.
2018'3321.05.20187143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, bu kanunla; Bazı kamu alacaklarında ödeme kolaylığı, kesinleşmiş ve kesinleşecek ihtilaflı vergi ve cezaların ödenmesi, gelir, kurumlar, katma değer vergisi, gelir stopaj vergileriyle ilgili matrah artırımları, yurt dışındaki varlıkların Türkiye’ye getirilmesi, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan sigorta borçlarının (prim/idari para cezaları) taksitlendirilerek ödenmesi, meslek kuruluşlarına olan aidat borçlarının taksitlendirilerek ödenmesi, emeklilere dini bayramlarda biner TL ikramiye ödenmesi, öğrenci ve imar affı ile Belediyelere olan borçların yapılandırılarak ödenmesine ilişkin getirilen düzenlemeler şöyledir;
2018'3422.05.2018Nisan 2018 Dönemine Ait Muhtasar, Damga Vergisi ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin 28.05.2018 Günü Sonuna Kadar Uzatılmaları hakkında.
2018'3528.05.201801.01.2018 Hesap Döneminden İtibaren Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler
2018'3629.05.201831 Mayıs 2018 Günü Sonuna Kadar Olan Elektronik Defteri Oluşturma, İmzalanma ve Defter Beratları’nın Gelir İdaresi Başkanlığı Sistemine Yüklenme Süresini, 08 Haziran 2018 Cuma Günü Sonuna Kadar Uzatılması hakkında.
2018'3729.05.201825 Mayıs 2018 Tarihli 30431 Sayılı Resmi Gazetede; 7103 Sayılı Kanunla İlgili Yayımlanan Vergi Tebliğleri Hakkında.
2018'3830.05.2018Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Bütün Mükellefler Tarafından 01.10.2018 Tarihinde Uygulamaya Başlanılacağı.
2018'3930.05.2018Basit Usule Tabi Mükelleflerin Defter Beyan Sistemi Kapsamında, Sisteme Başvurunun 30.09.2018 Tarihine ile Yapılacak Üç Aylık Kayıtların 31.10.2018 Tarihine Kadar Uzatılması.
2018'4030.05.20187144 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.
2018'4130.05.2018Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1)
2018'4208.06.2018Dahilde İşleme İzin Belgeleri/Dahilde İşleme İzinlerine İlişkin Ek Süre Başvuruları Hk.
2018'4308.06.2018Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1)Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1)
2018'4408.06.20187143 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yen7143 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ.iden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ.
2018'4511.06.2018Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanununa İstinaden Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının YapılandırılmBazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanununa İstinaden Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yapılandırılmasıyla İlgili “Genelge 2018-19”asıyla İlgili “Genelge 2018-19”
2018'4611.06.20186736 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasın6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılma6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ.sına İlişkin Tebliğ.a İlişkin Tebliğ.
2018'4712.06.2018Ekonomi Bakanlığına Yapılacak Bilgilendirme ve Bazı Müracaatların Ekonomi Bakanlığına Yapılacak Bilgilendirme ve Bazı Müracaatların Elektronik Ortamda Yapılması.Elektronik Ortamda Yapılması.
2018'4813.06.2018İnşaat İşlerinde Arsa Sahibi ile Müteahhidin Karşılık Mal Teslimlerinde KDV Matrahı, KDV’siz Makine ve Teçhizat Alımları ile Diğer Bazı Konulara İlişkin KDV Tebliği (Seri İnşaat İşlerinde Arsa Sahibi ile Müteahhidin Karşılık Mal Teslimlerinde KDV Matrahı, KDV’siz Makine ve Teçhizat Alımları ile Diğer Bazı Konulara İlişkin KDV Tebliği (Seri No:18) Hakkında. No:18) Hakkında.
2018'4920.06.2018Mayıs 2018 Dönemine Ait Muhtasar, Damga Vergisi ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin 26.06.2018 Günü Sonuna Kadar UzatılmalarıMayıs 2018 Dönemine Ait Muhtasar, Damga Vergisi ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin 26.06.2018 Günü Sonuna Kadar Uzatılmaları hakkında. hakkında.
2018'5029.06.2018T.C. Merkez Bankasından İskonto ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz OrT.C. Merkez Bankasından İskonto ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarında Değişiklik Yapılması Hakkında.anlarında Değişiklik Yapılması Hakkında.
2018'5103.07.2018Hizmet Erbabına Ödenen Tazminatlarda İstisna, Kreş Yardımı, Konutlarda Elektrik Enerjisi Üretimi ve İlave Asgari Geçim İndirimi UyHizmet Erbabına Ödenen Tazminatlarda İstisna, Kreş Yardımı, Konutlarda Elektrik Enerjisi Üretimi ve İlave Asgari Geçim İndirimi Uygulaması Hakkında.gulaması Hakkında.
2018'5203.07.201830.06.2018 Tarihinde Uygulanacak 30.06.2018 Tarihinde Uygulanacak Döviz KurlarıDöviz Kurları
2018'5303.07.20182018 Yılı Ocak- Eylül Döneminde, işverenlere 100,00 TL A2018 Yılı Ocak- Eylül Döneminde, işverenlere 100,00 TL Asgari Ücret Desteği Verilmesi Hakkında.sgari Ücret Desteği Verilmesi Hakkında.
2018'5404.07.2018Yeniden Değerleme Yeniden Değerleme OranıOranı
2018'5505.07.20187143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 10/13’üncü Maddesindeki; “Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Türkiye’ye Getirilmesine” ve “Yurt İçinde Bulunan Varlıkların Şirket Kayıt ve Aktifine Alınmasın7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 10/13’üncü Maddesindeki; “Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Türkiye’ye Getirilmesine” ve “Yurt İçinde Bulunan Varlıkların Şirket Kayıt ve Aktifine Alınmasına” İlişkin Olarak Seri No:3 Genel Tebliği Hakkında.a” İlişkin Olarak Seri No:3 Genel Tebliği Hakkında.
2018'5605.07.201801.07.2018-31.02.2018 Tarihleri Arasında Uygulanacak Kıde01.07.2018-31.02.2018 Tarihleri Arasında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanım Tazminatı Tavanı
2018'5709.07.2018Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri, 25.05.2018 Tarihi İtibariyle Aktiflerinde Kayıtlı Taşınmazlarını Değerleri Üzerinden, 30.09.2018 Tarihine Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri, 25.05.2018 Tarihi İtibariyle Aktiflerinde Kayıtlı Taşınmazlarını Değerleri Üzerinden, 30.09.2018 Tarihine Kadar Yeniden Değerlemeye Tabi Tutabilmeleri Hakkında.Kadar Yeniden Değerlemeye Tabi Tutabilmeleri Hakkında.
2018'5809.07.2018250.000,00 TL ve Daha Fazla Borcu Olan ve Bu Tutar Üzerinde Kesinleşen Vergi ve Cez250.000,00 TL ve Daha Fazla Borcu Olan ve Bu Tutar Üzerinde Kesinleşen Vergi ve Cezası Bulunan Mükelleflerin Açıklanması.ası Bulunan Mükelleflerin Açıklanması.
2018'5910.07.2018Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde DeğişiklKatma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:19) Hakkında.ik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:19) Hakkında.
2018'6011.07.2018Gelir Vergisi Stopaj Teşviki UygulamasGelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulaması Hakkında.ı Hakkında.
2018'6126.07.2018Haziran 2018 Dönemine Ait Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin 26.07.2018 Perşembe Günü Sonuna KHaziran 2018 Dönemine Ait Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin 26.07.2018 Perşembe Günü Sonuna Kadar Uzatılması Hakkında.adar Uzatılması Hakkında.
2018'6315.08.2018Büyük ve Küçükbaş Hayvanların Belirli Dernek ile Vakıflara Tesliminde 10.09.2018 Tarihine Kadar %1 Oranında Katma Değer Vergisi UygulanBüyük ve Küçükbaş Hayvanların Belirli Dernek ile Vakıflara Tesliminde 10.09.2018 Tarihine Kadar %1 Oranında Katma Değer Vergisi Uygulanması.ması.
NOTARİHKONU
2017’0102.01.20176102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530 uncu Maddesine Göre T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Temerrüt Faiz Oranı.
2017’0204.01.2017Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Bireysel Emeklilik Sigortalarının Yaptırılması Hakkında Yönetmelik
2017’0304.01.201701.01.2017-30.06.2017 Tarihleri Arasında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı
2017’0410.01.2017Ticaret Sicili Haraçlarının, İstanbul Ticaret Odası Tarafından Tahsiline Yetki Verilmesi.
2017’0520.01.20172017 Yılında Verilecek Yurtiçi Gündelikleri
2017’0620.01.2017Bankaların, Karşılıksız Çıkan Her Bir Çek Yaprağı İçin Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Tutarın Artırılması.
2017’0720.01.2017Kuzey Kıbrıs İle Yurtdışına Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelik Harcırahlara Dair Karar
2017’0831.01.20176770 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.
2017’0906.02.20172017/9759 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi ile Damga Vergisinde Yapılan Değişiklikler.
2017’1006.02.2017Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna Eklenen Geçici 2’nci Maddeye Göre Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasıyla İlgili Seri No:5 Tebliğ.
2017’1109.02.20174447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu Kapsamında Özel Sektör İşverenlerce İşe Yeni Alınacak Personeller İçin Uygulanacak Destekler.
2017’1213.02.2017Türk Uluslar arası Gemi Siciline Kaydedilen Gemilerin Satışı Halinde Uygulanacak Kurumlar Vergisi İstisnası ve Küçük Orta Büyüklükteki İşletmelerin Birleşmeleri Hallerinde Uygulanacak İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması.
2017’1314.02.2017Vergi Usul Kanunun 153/A Maddesine Göre, Münhasıran Sahte Belge Düzenlemesi Nedeniyle Mükellefiyet Kayıtlarının Resen Terkin Edilmesi Halinde Yeniden İşe Başlamada Alınması Gereken Teminat Uygulaması.
2017’1415.02.2017Ekim-Kasım-Aralık 2016 Dönemine Ait Dördüncü Üç Aylık Geçici Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması hakkında.
2017’1517.02.2017Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
2017’1621.02.2017Muhtasar ve Prim Hizmet Belgelerinin Birleştirilerek 01.01.2018 Tarihinden İtibaren Maliye Bakanlığına Elektronik Ortamda Verilmesi.
2017’1722.02.20176770 Sayılı Kanunun 27 inci Maddesiyle, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Eklenen Geçici Madde 71 İle Getirilen İşveren Sigorta Prim Desteğinin 2017 Yılında Uygulaması Hakkında.
2017’1822.02.2017Sanayi Sicil Belgesi Sahibi İşletmelerinin 2016 Yılına Ait Yıllık İşletme Cetvellerini Vermeleri Hakkında.
2017’1922.02.2017Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde; Önemli Değişikliklerin Yapıldığı 11 Seri No’lu KDV Tebliği.
2017’2028.02.2017Kasım 2017 Ayına Ait Elektronik Defterlerin 06.03.2017 Günü Sonuna Kadar Elektronik İmza veya Mali Mühürle İmzalanma ve Gelir İdaresi Başkanlığının Bilgi İşlem Sistemine Yüklenmesi Gereken Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Sürenin Uzatılması.
2017’2102.03.2017Gelir İdaresi Başkanlığınca Yapılan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Eşleştirme Ek:(8)” Bildirimi Duyurusu.
2017’2215.03.2017Vergisini Zamanında Ödeyen Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerine %5 Oranındaki Vergi İndirimi ile Yurt Dışında İkamet Eden Türk ve Yabancı Gerçek/Tüzel Kişilere Gayrimenkul Satışlarında Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulaması.
2017’2315.03.2017Damga Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu ve Kaynak Kullanım Destekleme Fonunda Yapılan Değişiklikler.
2017’2416.03.20174447 Sayılı İşsizlik Kanununa Eklenen Geçici 18’nci Madde Kapsamında Özel Sektör İşverenlerce İstihdam Edilecek İlave Personel İçin Vergi Teşvik Uygulaması.
2017’2523.03.2017Şubat 2017 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 2016 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması hakkında.
2017’2630.03.2017Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi İçin Elektronik Ortamda Verilmesi Gereken “Ek:8 – Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Formunun Verilme Süresi 02.05.2017 Salı Günü Sonuna Kadar Uzatılması.”
2017’2704.04.20172017 Yılının Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Negatif Oluşması Hk.
2017’2804.04.201731.03.2017 Tarihinde Uygulanacak Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Alış Kurları.
2017’2910.04.2017Çiftçilerin Toptancı Hallerinde Yaptığı Satışlara İlişkin Tahsilat ve Ödemeler Tevsik Mecburiyeti Kapsamından Çıkartılması.
2017’3020.04.201702 Mayıs 2017 Günü Sonuna Kadar Olan Elektronik Defter Beratları’nın Yüklenme Süresinin, 31 Mayıs 2017 Günü Sonuna Kadar Uzatılması.
2017’3120.04.20171-Mart 2017 Dönemine Ait Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ile Vergi Ödeme Sürelerinin 26.04.2017 Çarşamba Günü Sonuna Kadar Uzatılması hakkında.
2017’3202.05.20172017/9759 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki 5 ve 8’inci Maddelerinde Yer Alan 1 ve 2 Sayılı Cetvellerdeki Malların Tesliminde %8 Oranında Katma Değer Vergisi İle Sıfır Oranında Özel Tüketim Vergisinin, 30.04.2017 Olan Uygulama Sürelerinin 30.09.2017 Tarihine Kadar Uzatılması.
2017’3302.05.2017Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesinden Alınması Hakkında.
2017’3408.05.2017Türkiye’de İkamet Etmeyen Gerçek ve Tüzel Kişilere İlk Defa Satışı Yapılacak Gayrimenkullerde Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanması.
2017’3524.05.2017Nisan 2017 Dönemine Ait Muhtasar, Damga Vergisi ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin 26.05.2017 Günü Sonuna Kadar Uzatılmaları hakkında.
2017’3625.05.2017Nisan 2017 Dönemine Ait Elektronik Ortamda Verilen Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Sürelerinin 02.06.2017 Günü Sonuna Kadar Uzatılmaları.
2017’3731.05.20177020 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hakkında;
2017’3809.06.20171 Seri No’lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliği
2017’3909.06.2017Haftalık, Günlük Veya Kısa Süreli Olarak Kiraya Verilen Konutların Kira Ödemelerinin Banka veya PTT Kanalıyla Yapılması Hakkında.
2017’4012.06.2017Motorlu Araç Kiralama İşleri İle Uğraşanların Vermiş Oldukları Motorlu Taşıt Araç Kiralama Hizmetleri ile Borsada Tescil Ettirilerek Satılan Malların Bedellerinin Tahsilat ve Ödemelerinin Aracı Finansal Kurumlar Üzerinden Geçirilmesi Mecburiyeti.
2017’4128.06.2017İade Hakkı Tanınan İşlemlerden Kaynaklanan Katma Değer Vergisi İade Alacağının, 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunundan Doğan Borçlara Mahsuben İadesinin Yapılabilineceği.
2017’4203.07.2017250.000,00 TL ve Daha Fazla Borcu Olan ve Bu Tutar Üzerinde Kesinleşen Vergi ve Cezası Bulunan Mükelleflerin Açıklanması.
2017’4304.07.201701.07.2017-31.02.2017 Tarihleri Arasında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı
2017’4411.07.2017Sanayi Sicil Belgesi Alınması ve Bazı Yerlerde ve İşlemlerde Emlak Vergisi, Damga Vergisi ve Harç Muafiyetlerinin Uygulanması ile İş Güvenliği Kapsamında Az Tehlikeli İş Yerlerinde İş Yeri Güvenlik Uzmanı, İş Yeri Hekimi Bulundurma Tarihinin 01.07.2020’e Uzatılması.
2017’4512.07.2017Yeniden Değerleme Oranı
2017’4626.07.2017“ Mükelleflerin İzaha Davet Edilmeleri” Uygulaması İle Alakalı Yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:482 Tebliği.
2017’4727.07.2017Trafikte Tescilli Bulunan Model Yılı 1997 veya Daha Eski Olan Motorlu Taşıtların Trafikten Terkinlerinin Yapılması.
2017’4822.08.2017Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
2017’4922.08.20172018 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyeti Bedelleri.
2017’5022.08.2017Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
2017’5125.08.2017Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) 31.08.2017 Tarihine Kadar Ödenmesi gereken 2017/Temmuz Ayına Ait Prim Borcu ile Bu Tarihe Kadar Ödenmesi Gereken Diğer Tüm SGK Borçlarının Ödeme Sürelerinin 05.09.2017 Günü Sonuna Kadar Uzatılması.
2017’5213.09.2017Vergi Usul Kanunu’nun Vergi Usul Kanunu’nun 371’nci Maddesine Göre Pişmanlıkla Verilen Beyannamelerin İncelemeye ve Takdire Sevk Edilmeyecekleri Hk.371’nci Maddesine Göre PişmVergi Usul Kanunu’nun Vergi Usul Kanunu’nun 371’nci Maddesine Göre Pişmanlıkla Verilen Beyannamelerin İncelemeye ve Takdire Sevk Edilmeyecekleri Hk.371’nci Maddesine Göre Pişmanlıkla Verilen Beyannamelerin İncelemeye ve Takdire Sevk Edilmeyecekleri Hk.anlıkla Verilen Beyannamelerin İncelemeye ve Takdire Sevk Edilmeyecekleri Hk.
2017’5327.09.2017Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışan Personellere Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesinin Alınması Gerektiği hk.
2017’5428.09.2017Yapım İşleri İle Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik – Mimarlık ve Etüt – Proje Hizmetlerinde (2/10) Olan Katma Değer Vergisi Tevkifat Oran; 01.10.2017 Tarihinden İtibaren (3/10) Olarak Uygulanması
2017’5528.09.2017Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci Maddesi Kapsamındaki Vergi Stopaj Oran Değişikliği
2017’5602.10.2017Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarla İlgili Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)
2017’5705.10.2017Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Kapsamında Dar Mükellef Gerçek ve Tüzel Kişilerden Alınan Serbest Meslek Kazançlarının Vergilendirilmesi
2017’5813.10.20176770 Sayılı Kanun’un 28’nci Maddesiyle Aralık 2016 ila Ocak ve Şubat 2017 Aylarına İlişkin Ertelenen Sosyal Güvenlik Kurumu Primlerinin Ödenmeleri
2017’5911.10.201730.06.2017 Tarihinde Uygulanacak Döviz Kurları
2017’6011.10.201730.09.2017 Tarihinde Uygulanacak Döviz Kurları
2017’6124.10.2017Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Gayri Maddi Haklardan Kaynaklanan Kazançlar Hakkında 2017/10821 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
2017’6226.10.20172017 Yılının Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı
2017’63
2017’6427.11.2017Ekim 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması hakkında
2017’6506.12.2017Eylül – Ekim – Kasım ve Aralık 2017 Aylarında Net Ücretleri 1.404,06 TL’nın Altında Ücret Alan Çalışan Personellere, Bu İki Ücret Arasındaki Farkın Asgari Geçim İndirimine Katılarak Ödenmesi ile Ücretlinin mahsubun Yapılacağı İlgili Ayda Ödenecek Gelir Vergisinden Mahsup Edilmesi
2017’6611.12.2017Vergi Kanunlarında ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7061 Sayılı Kanunla Mali Konularda Değişiklik Yapılan Maddeleri
2017’6711.12.2017Ticari Defter Tasdikleri
2017’6811.12.2017Yabancı Bayraklı Gemilerin Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetlerinde Yüklenilen ve İndirim Yoluyla Telafi Edilmeyen Katma Değer Vergisinin İadesi
2017’6912.12.2017Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğinde (Seri No:1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair 3 No’lu Tebliğ.
NOTARİHKONU
 0104.01.2016Eğlence Yerlerinde E-Bilet Uygulaması.
 0204.01.2016 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6655 Sayılı Kanun
 0304.01.2016Bazı Mallarda Katma Değer Vergisi Oranlarında ve Alkollü/Alkolsüz İçecekler ile Tütün Mamullerinde Yapılan Özel Tüketim Vergisi Oran Değişiklikleri
0405.01.2016 01.01.2016-30.06.2016 Tarihleri Arasında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı
 0506.01.2016Yolcu Beraberinde Yurt Dışına Nakit Olarak Çıkartabileceği Türk Lirası ve Döviz Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi ile Yurt Dışındaki Sermaye Çıkışıyla İlgili Bilgi Verilmesi
 0611.01.2016 Kuzey Kıbrıs İle Yurtdışına Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelik Harcırahlara Dair Karar
 0711.01.2016 2016 Yılında Verilecek Yurtiçi Gündelikleri
 0811.01.2016 Türk Ticaret Kanununa Göre 2016 Yılında Uygulanacak İdari Para Ceza Tutarları
925.01.2016 Bankaların, Karşılıksız Çıkan Her Bir Çek Yaprağı İçin Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Tutarın Artırılması
 1026.01.2016Aralık 2015 Dönemine Ait Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin 26.01.2016 Günü Sonuna Kadar Uzatılması hakkında
1129.01.2016 İşverenlerin Çalıştırdıkları Personellerle İlgi Asgari Ücret Artışı Kapsamında Verilecek Hazine Desteği
 1229.01.2016 Sanayi Sicil Belgesi Sahibi İşletmelerinin 2015 Yılına Ait Yıllık İşletme Cetvellerini Vermeleri Hakkında
 1301.02.2016 Gelir ve Kurumlar Vergisi İade Taleplerinde Bazı Bilgi ve Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması.
 1415.02.20166663 Sayılı Torba Kanunla Vergi, İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigorta Kanunlarında Yapılan Değişiklikler
1515.02.2016Türkiye Kızılay Derneğine Yapılan Teslim ve Hizmetler ile Türkiye Kızılay Derneğinin Teslim ve Hizmetlerinde Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulaması
 1615.02.2016Asgari Ücretin Artırılması Nedeniyle 6661 Sayılı Kanunla Getirilen İşveren Sigorta Prim Desteğiyle İlgili Genelge 2016-04 Sayılı Hakkında
17 16.02.2016Borsa İstanbul A.Ş. Bünyesinde Yer Alan Kıymetli Madenler Piyasasında İşlem Yapma Yetkisi Olanların Ödeme ve Tahsilâtlarını Finans Kurumları Üzerinden Yapmama Yetkisi.
 18 26.02.2016 Ticari, Zirai ve Serbest Meslek Kazanç Faaliyeti Olmayan Kişilerin 2015 Yılında Elde Ettikleri Ücret Gelirleri, Gayrimenkul ve Menkul Sermaye İradı Gelirleri ile Değer Artış ve Arızi Kazançlarını Gelir İdaresi Başkanlığı Sitesinde “Yer Alan Hazır Beyan Sistem” i üzerinde Beyannamelerini Vermeleri.
 1926.02.2016 Bilgi Teknolojileri Kurumu Tarafından Yetkilendirilen ve Yetkilendirilmiş İşletmecilerin Ön Ödemeli Radyo ve Televizyon Yayıncılık Hizmetlerinin Özel İşlem Vergisine Tabi Olduğu.
 20 03.03.2016 AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Yeni Düzenlemeler.
 21 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımında Beyanname Üzerinden Kurumlar Vergisi İndirimi Uygulaması
 2222.03.2016 2016 Yılında Bağımsız Denetime Tabi Tutulacak Şirketlerin Tespiti
 2324.03.2016 2015 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilme Sürelerinin Uzatılması hakkında.
 2429.03.2016Sanayi Sicil Belgesine Haiz Sanayi İşletmelerinin İmalat veya Üretimlerinde Kullanılmak Üzere Yeni Olarak Satın Aldıkları Makine ve Teçhizatlar İçin Kullanılan Krediler Üzerinden Bankaların Lehlerine Aldıkları Tutarlara Banka ve Sigorta Muamele Vergisi İstisnasının Uygulanması
 25 01.04.2016 31.03.2016 Tarihinde Uygulanacak Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Alış Kurları
 2607.04.2016 Kablolu, Kablosuz ve Mobil İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmetlerinde Özel İletişim Vergisi Uygulaması.
 27 11.04.2016 2016 Yılının Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Negatif Oluşması Hk.
2814.04.2016Sermaye Şirketlerinin Kuruluş veya Sermaye Artırımında Nakit Kısma Tekabül Eden Ödemeler İçin İndirim Uygulamasında Dikkate Alınacak Faiz Oranı
 29 22.04.2016 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununa Göre Zaman Aşımını Uğrayan Alacakların Terkini
 30 22.04.20162015 Hesap Dönemine Ait Vergi İdaresine 25 Nisan 2015 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri, 02 Mayıs 2016 Günü Sonuna Kadar ile Elektronik Defter Beratları’nın Yüklenme Süresi 31 Mayıs 2016 Tarihine Kadar Uzatılmaları.
 3129.04.2016 Devlet Tüfe’ye Endeksli Anuite Devlet Tahvillerinin Elden Çıkartılmalarında Doğan Kazançların Vergilendirilmesi.
 3229.04.2016 Devlet Tüfe’ye Endeksli Anuite Devlet Tahvillerinin Elden Çıkartılmalarında Doğan Kazançların Vergilendirilmesi.
 33 05.05.2016 Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesinden Alınması Hakkında.
3409.05.2016 Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası ile Ticari Kazancı Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflere Uygulanacak İndirim
3510.05.2016 Geçici Vergi Beyannamelerine Eklenen, Faaliyet Koduna Ait Brüt Satışların Bildirimi
 3625.05.2016Beş (5) veya beşten Fazla Personel Çalıştıran İşverenlerin, Personellerinin Avans ve Ücretlerini 01.06.2016 Tarihinden İtibaren Banka veya T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Aracılığı ile Ödenmesi
 3727.05.2016 İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapan 6715 Sayılı Kanun
38 08.06.2016 Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliğinde, 6 Seri No’lu KDV Tebliğiyle Yapılan Değişiklik
39 21.06.2016 250.000,00 TL ve Daha Fazla Borcu Olan ve Bu Tutar Üzerinde Kesinleşen Vergi ve Cezası Bulunan Mükelleflerin Açıklanması
40 01.07.20163996 Sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap – İşlet – Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanuna Göre Yap – İşlet – Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılan Köprülerin Geçiş Ücretlerine Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranı %8 olarak belirlenmiştir.
 41 04.07.2016 Geçici Vergi ile Katma Değer Vergisi Beyannameleri İle Talep Edilen İlave Bilgiler
42 04.07.201601.07.2016-31.12.2016 Tarihleri Arasında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı
43 15.07.2016Yeniden Değerleme Oranı
4422.07.2016Haziran 2016 Vergilendirme Dönemi İçin Verilecek 1 No’lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Talep Edilen Belge Bilgileri Uygulamasının Ertelenmesi
4525.07.2016 25.07.2016 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ile Vergi Ödeme Süreleri 27.07.2016 Çarşamba Günü Sonuna Kadar Uzatılması hakkında
4603.08.2016Kültür ve Turizm Bakanlığından Alınmış Yatırım veya İşletme Belgesi Bulunan Konaklama Tesislerinin Hazine veya Devletin Tasarrufunda Bulunan Taşınmazları, İzinsiz Kullananların Ödemeleri Gereken Vergi Dairelerine İntikal Etmiş Ecrimisil Borçlarını Taksitli Olarak Ödeyebilmeleri.
47 03.08.2016Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıfların Güncellenmiş Listeleri.
4803.08.2016 Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıfların Güncellenmiş Listeleri
49 05.08.2016Basit/Bilgisayar Bağlantılı Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları 01.01.2017 Tarihinden İtibaren Kullanmak Zorunda Olanların Kullanıma Başlangıç Tarihinin 01.01.2018’e Uzatılması.
50 09.08.2016Nakit Olarak Konulan Sermaye Avansından Dolayı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Uygulanacak İndirim ile Yatırım Teşvik Belgeli Yatırımlar Dolayısıyla Doğan Kazanç Üzerinden Hesaplanacak İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması.
51 12.08.2016 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
5216.08.2016 6735 Sayılı Uluslar arası İşgücü Kanunu
53 17.08.2016Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunun Uygulamasıyla İlgili Yayımlanan Dört Adet Bakanlar Kurulu Kararları
5419.08.2016 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun
5524.08.2016 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1)
56 31.08.2016Kırk Beş Yaşını Aşmamış ve 5510 Sayılı Kanunun 4/a Fıkrası Kapsamında Çalışanların İşveren Tarafından Bireysel Emeklilik Sigortalık Kapsamına Otomatikman Dahil Edilmeleri
57 31.08.2016 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ.
58 31.08.2016Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanununa İstinaden Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yapılandırılmasıyla İlgili “Genelge 2016-18”
5908.09.2016 31.03.2017 Tarihine Kadar Konut Teslimlerinde %8 Oranında Katma Değer Vergisi Uygulanması.
6020.09.2016Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Vergi ve Sosyal Sigortalar ve Sosyal Genel Sağlık Sigortalar Uygulamalarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 6745 Sayılı Kanun Yürürlüğe Girmesi.
61 29.09.2016 6728 Sayılı Kanunla Damga Vergisinde Yapılan Değişiklikler.
6230.09.2016Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İnşa Edilen Binalar, Bu Yatırımlara Ait Arsalara Geçici Emlak Verisi Muafiyeti Uygulanması
6303.10.2016Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İnşaa veya Tadil Edilecek Binalara İmar İle İlgili Harç İstisnası Uygulaması
64 18.10.2016Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:7)
65 18.10.2016 Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:77)
66 20.10.2016 30.09.2016 Tarihinde Uygulanacak Döviz Kurları
67 25.10.20162016 Dönemine Ait Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin, 26.10.2016 Günü Sonuna Kadar Uzatılması.
68 26.10.20166736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunundaki Müracaat Sürelerinin 25 Kasım 2016 Tarihine Kadar Uzatılması.
6926.10.2016 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 293)
70 28.10.2016Asgari Ücretli Hizmet Erbabının Ekim, Kasım, Aralık 2016 Aylarında Ücretinin Ocak 2016 Ayında Aldığı Tutardan Düşük Olması Halinde Bu Farkın Asgari Geçim İndirimi Olarak Hizmetlinin Net Ücretine İlavesi.
71 31.10.2016 2016 Yılının Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı.
72 04.11.2016 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:2)
73 11.11.2016 2016 Yılı Yeniden Değerleme Oranı.
74 23.11.2016Ekim 2016 Dönemine Ait; 23.11.2016 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Muhtasar, Damga Vergisi Beyannameleri ile 24.11.2016 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 28.11.2016 Pazartesi Günü Sonuna Kadar Uzatılması hakkında
75 25.11.2016 6761 Sayılı Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
76 30.11.2016Bazı Malların Katma Değer Vergisi Oranın %8 İndirilmesi ile Binek Otomobillerinin Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Değiştirilmesi.
77 01.12.2016Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 6736 Sayılı Kanununun 4 üncü Maddesinin 1 ila 8’nci Fıkralarının Uygulanması Hakkında.
78 05.12.2016Tütün Mamulleri ile İçeceklerine Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Değiştirilmesi.
79 07.12.20166736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’un 7’nci Maddesinde “Yurt Dışındaki Varlıkların Türkiye’ye” Getirilmesine İlişkin Seri No: 4 Tebliği.
8009.12.2016 Şirket Kuruluş Aşamasında Şirket Sözleşmesi ile İmza Beyannamesinin Ticaret Sicili Müdürlüğünde İmzalanarak Tasdik Edilmeleri.
81 12.12.2016e-Fatura Kapsamında Olan Mükelleflerin, Mal İhracı ile Yolcu Beraberi İhraca Ait Faturalarını 01.01.2017 Tarihinden İtibaren E-Fatura Olarak Düzenlenmesi.
82 12.12.2016 Ticari Defter Tasdikleri
8314.12.2016 Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında Alım Yapan Mükelleflerin Dış Ticaret İle Sektörel Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine Sattıkları Malların Faturalarında Yer Alan Katma Değer Vergisinin İade Edileceği.
84 19.12.2016e-Fatura Kapsamındaki Mükelleflerin,  Mal İhracı ve Yolcu Beraberi Eşya İhracında e-Fatura Düzenleme Mecburiyetleri 01.07.2017 Tarihine Uzatılması.
8521.12.2016Değerli Kağıtlar Tablosunda Yer Alan Değerli Kağıtların Bedelleri
Empty section. Edit page to add content here.