Sirküler

NOTARİHKONU
01 03.01.20226102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530’ncu Maddesine Göre T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Temerrüt Faiz Oranı.
0203.01.2022T.C. Merkez Bankasından İskonto ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarında DeğişiklT.C. Merkez Bankasından İskonto ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarında Değişiklik Yapılması Hakkında. ik Yapılması Hakkında.
0304.01.2022İhracat Genelgesine Eklenen Ek Madde 1’de İkracat Bedeli kabul Belgesi veya Döviz Alım Bordrİhracat Genelgesine Eklenen Ek Madde 1’de İkracat Bedeli kabul Belgesi veya Döviz Alım Bordrosuna Bağlanan osuna Bağlanan
0405.01.2022İhracat Bedellerinin %25'inin Merkez Bankasına Satış Zorunlulİhracat Bedellerinin %25'inin Merkez Bankasına Satış Zorunluluğuyla İlgili Uygulama Talimatı.uğuyla İlgili Uygulama Talimatı.
0506.01.202231.12.2021 Tarihinde Uygulanacak 31.12.2021 Tarihinde Uygulanacak Döviz KurlarıDöviz Kurları
0606.01.202201.01.2022-30.06.2022 Tarihleri Arasında Uygulanacak Kıdem Tazminat01.01.2022-30.06.2022 Tarihleri Arasında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanıı Tavanı
07
11.01.20226102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Tutulan Yönetim Kurulu İle Şirket Müdürleri Karar Defterlerinin Noterce “Görülmüştür” (Kapanış) İbaresini, 31.01.2022 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Tutulan Yönetim Kurulu İle Şirket Müdürleri Karar Defterlerinin Noterce “Görülmüştür” (Kapanış) İbaresini, 31.01.2022 Tarihine Kadar Yapılması.Tarihine Kadar Yapılması.
0811.01.2022Vergiden İstisna Yurtiçi Harcırah TuVergiden İstisna Yurtiçi Harcırah Tutarları.tarları.
0912.01.2022Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar için Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnasına İlişkin Gelir Vergisi Genel TebliğSosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar için Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:318) Yayımlandı.i (Seri No:318) Yayımlandı.
1013.01.2022Motor Silindir Hacmine Göre Bazı Otomobillerin Özel Tüketim Vergisi MMotor Silindir Hacmine Göre Bazı Otomobillerin Özel Tüketim Vergisi Matrah İle Vergi Oranlarında Yapılan Değişiklik.atrah İle Vergi Oranlarında Yapılan Değişiklik.
1113.01.2022Cumhurbaşkanının 5090 Sayılı Kararı İle 2022 Yılı İçin Belirlenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İle Yurtdışına Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelik Harcırah TuCumhurbaşkanının 5090 Sayılı Kararı İle 2022 Yılı İçin Belirlenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İle Yurtdışına Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelik Harcırah Tutarları Yeniden Belirlenmiştir.tarları Yeniden Belirlenmiştir.
1219.01.2022Savunma Sanayi Projeleri Kapsamındaki Kurumlara Yapılan Teslim ve Hizmetlerde Katma Değer VeSavunma Sanayi Projeleri Kapsamındaki Kurumlara Yapılan Teslim ve Hizmetlerde Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulaması.rgisi İstisnası Uygulaması.
13
24.01.2022Bankaların, Karşılıksız Çıkan Her Bir Çek Yaprağı İçin Hamile Bankaların, Karşılıksız Çıkan Her Bir Çek Yaprağı İçin Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Tutarın Artırılması. Ödemekle Yükümlü Olduğu Tutarın Artırılması.
1424.01.2022Kurumlar Vergisi Mükellefi Olan İhracatçılarin ve Üretim Faaliyetlerinden Elde Edilen Kazançlara %1 Oranında Kurumlar Vergisi İndirimi Uygulamasi, Yatırım Fonu Katılma Belgesi Kâr Paylarına İstisna ve BES Uygulamasına İlişkin 7351 Sayılı Kanunla Yapilan Kurumlar Vergisi Mükellefi Olan İhracatçılarin ve Üretim Faaliyetlerinden Elde Edilen Kazançlara %1 Oranında Kurumlar Vergisi İndirimi Uygulamasi, Yatırım Fonu Katılma Belgesi Kâr Paylarına İstisna ve BES Uygulamasına İlişkin 7351 Sayılı Kanunla Yapilan Düzenlemeler.Düzenlemeler.
1524.01.2022E-Belge Uygulamasına Dahil Edilen Yeni MüE-Belge Uygulamasına Dahil Edilen Yeni Mükellef Grupları.kellef Grupları.
1624.01.202201.01.2022-30.06.2022 Tarihleri Arasında Yeniden Belirlenip Uygulanacak Olan Kıdem01.01.2022-30.06.2022 Tarihleri Arasında Yeniden Belirlenip Uygulanacak Olan Kıdem Tazminatı Tavanı Tazminatı Tavanı
1725.01.2022252 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Yer Alan Ve Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Nakden İadesine Yönelik Tespit Olunan Hadler 2022 Yılı İçin Ye252 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Yer Alan Ve Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Nakden İadesine Yönelik Tespit Olunan Hadler 2022 Yılı İçin Yeniden Belirlenmiştir.niden Belirlenmiştir.
1825.01.2022Aralık 2021 Dönemine Ait 26.04.2021 Gün Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Katma Değer Vergisi, Danga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin 31.01.2022 Günü Sonuna Kadar UzatılmaAralık 2021 Dönemine Ait 26.04.2021 Gün Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Katma Değer Vergisi, Danga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin 31.01.2022 Günü Sonuna Kadar Uzatılmaları Hk. ları Hk.
1927.01.2022Ücretlerin Vergilendirilmesinde Asgari Ücretin Gelir Vergisi ile Damga Vergisi İstisnası Uygulamasıyla İlgili Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri Ücretlerin Vergilendirilmesinde Asgari Ücretin Gelir Vergisi ile Damga Vergisi İstisnası Uygulamasıyla İlgili Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 319) yayımlandı.No: 319) yayımlandı.
2031.01.2022Enflasyon Düzeltmesinin 2023 Yılı Sonuna Kasar Ertelenmesi ile Yabancı Paralar ve Altın Hesaplarının Kur Korumalı TL Mevduata Dönüştürülmesinden Elde Edilen Kazançlara İstisna Uygulamasına İlişkin 7352Enflasyon Düzeltmesinin 2023 Yılı Sonuna Kasar Ertelenmesi ile Yabancı Paralar ve Altın Hesaplarının Kur Korumalı TL Mevduata Dönüştürülmesinden Elde Edilen Kazançlara İstisna Uygulamasına İlişkin 7352 Sayılı Kanun Yayımlandı. Sayılı Kanun Yayımlandı.
2101.02.2022Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında 2021/14 Sayılı TeTürk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında 2021/14 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması.bliğde Değişiklik Yapılması.
2201.02.2022Altın Hesaplarının Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında 2021/Altın Hesaplarının Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında 2021/16 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması.16 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması.
2314.02.202231.12.2021 Tarihinde Uygulana31.12.2021 Tarihinde Uygulanacak Döviz Kurlarıcak Döviz Kurları
2414.02.2022Yabancı Para ve Altın Hesaplarının Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüştürülmesinden Elde Edilen Kazançların Kurumlar Vergisinden İstisna EdilmesYabancı Para ve Altın Hesaplarının Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüştürülmesinden Elde Edilen Kazançların Kurumlar Vergisinden İstisna Edilmesi Uygulaması.i Uygulaması.
2516.02.202214.02.2022 Tarihinden İtibaren Gıda Maddelerinde KDV Oran14.02.2022 Tarihinden İtibaren Gıda Maddelerinde KDV Oranı 1'e İndirilmesi.ı 1'e İndirilmesi.
2617.02.2022Ekim-Kasım-Aralık 2021 Dönemine Ait Birinci Üç Aylık Geçici Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme SüreleEkim-Kasım-Aralık 2021 Dönemine Ait Birinci Üç Aylık Geçici Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hakkında.rinin Uzatılması Hakkında.
2717.02.2022Kur Korumalı Türk Lirasına Dönüşümün Desteklenmesine İlişkin %0 Oranlı Stopaj Kur Korumalı Türk Lirasına Dönüşümün Desteklenmesine İlişkin %0 Oranlı Stopaj Uygulaması.Uygulaması.
2818.02.2022Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar veya Sermayedar Oldukları Yurt Dışındaki Şirketlerinin Yurt Dışından Transfer Ettikleri Döviz TutarlaYurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar veya Sermayedar Oldukları Yurt Dışındaki Şirketlerinin Yurt Dışından Transfer Ettikleri Döviz Tutarlarını Türk Lirası Mevduat Hesabına Dönüştürülmeleri.rını Türk Lirası Mevduat Hesabına Dönüştürülmeleri.
2901.03.202201.03.2022 Tarihinden İtibaren Mesken ve Tarımsal Sulama Abone Gruplarına Yapılan Elektrik Teslimlerinde KDV Oranın01.03.2022 Tarihinden İtibaren Mesken ve Tarımsal Sulama Abone Gruplarına Yapılan Elektrik Teslimlerinde KDV Oranın %8’e İndirilmesi. %8’e İndirilmesi.
3007.03.2022Döviz ve Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarının Dönüşümünde Süre Hitamında Bu Hesaplarının Aynı Şekilde Döviz ve Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarının Dönüşümünde Süre Hitamında Bu Hesaplarının Aynı Şekilde Temdidinin Yapılması.Temdidinin Yapılması.
3108.03.2022Gelir İdaresi Başkanlığının Sitesinde 2021 Yılı Gelirlerin Beyanına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyanname RehberGelir İdaresi Başkanlığının Sitesinde 2021 Yılı Gelirlerin Beyanına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Rehberlerine Yer Verilmiştir.lerine Yer Verilmiştir.
3218.03.2022Yurt Dışı Çıkış Harcı TutarınıYurt Dışı Çıkış Harcı Tutarının 150,00 TL Olarak Belirlenmiştir.n 150,00 TL Olarak Belirlenmiştir.
3324.03.2022Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Kapsamında Açılan Türk Lirası Hesapların Vade Sonu Bakiyesini, Hesap Sahibinin Dövize Dönüştürmesi Halinde 23.03.2022 Tarihinden İtibaren Banka Tarafından Yapılacak Kambiyo Satışlerında, Banka ve Sigorta Muamele Vergisi Oranın %0Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Kapsamında Açılan Türk Lirası Hesapların Vade Sonu Bakiyesini, Hesap Sahibinin Dövize Dönüştürmesi Halinde 23.03.2022 Tarihinden İtibaren Banka Tarafından Yapılacak Kambiyo Satışlerında, Banka ve Sigorta Muamele Vergisi Oranın %0 olarak uygulanması. olarak uygulanması.
3429.03.2022Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer VBazı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oran Değişikliği.ergisi Oran Değişikliği.
3504.04.2022Gelir Vergisi Kanunun Geçici 67’nci Maddesinde Yer Alan Bazı İndirimli Vergi Stopaj Oranlarının Uygulama Süresinin 30.06.2Sanayi Sicil Belgesi Sahibi İşletmelerin 2021 Yılına Ait Yıllık İşletme Cetvellerini Vermeleri Hakkında.022 Tarihine Kadar Uzatıldı.
3607.04.2022Yeniden Değerleme OraYeniden Değerleme Oranı
3708.04.2022Gerçek ve Tüzel Kişilerin Talep Etmeleri Halinde Bankalarda Bulunan ABD Doları, Euro ve İngiliz Sterlini hesaplarının Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkındahttp://turkerler.com.tr/sirkuler/Sirkuler_2022_33.pdfki Tebliğde Yapılan Değişiklik.
3811.04.2022Sanayi Sicil Belgesi Sahibi İşletmelerin 2021 Yılına Ait Yıllık İşletmeSanayi Sicil Belgesi Sahibi İşletmelerin 2021 Yılına Ait Yıllık İşletme Cetvellerini Vermeleri Hakkında. Cetvellerini Vermeleri Hakkında.
3915.04.20227394 Sayılı Kanunla Vergi Ka7394 Sayılı Kanunla Vergi Kanunlarına Yapılan Değişiklikler.nunlarına Yapılan Değişiklikler.
4018.04.2022İhracat Genelgesine Eklenen Ek Madde 1’de İhracat Bedeli Kabul Belgesi veya Döviz Alım Bordrosuna Bağlanan İhracat Bedelinin 18.04.2022 Tarihinden İtibaren %40 inin Türk Lirasına Çevrilmesi Hakkında.İhracat Genelgesine Eklenen Ek Madde 1’de İhracat Bedeli Kabul Belgesi veya Döviz Alım Bordrosuna Bağlanan İhracat Bedelinin 18.04.2022 Tarihinden İtibaren %40 inin Türk Lirasına Çevrilmesi Hakkında.
4120.04.2022Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmelerin Yapılması Halinde, Dövizli Menkul Kıymet Bedellerinin Türk Parası CinsiDöviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmelerin Yapılması Halinde, Dövizli Menkul Kıymet Bedellerinin Türk Parası Cinsinden Ödenmesi Hakkında. nden Ödenmesi Hakkında.
4222.04.2022Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliğde, 41 Sayılı TebliğKatma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliğde, 41 Sayılı Tebliğ ile Yapılan Değişiklik. ile Yapılan Değişiklik.
4325.04.2022Kurum Geçici Vergi BeyaKurum Geçici Vergi Beyannamesine Eklenen Yeni Satırlar. nnamesine Eklenen Yeni Satırlar.
4426.04.2022İhracat Genelgesinin 28’inci Maddesindeki 30.000,00 $ Olan Terkin Edilecek İhracat Bedeli Tutarının 15.000,00 $ İndirilİhracat Genelgesinin 28’inci Maddesindeki 30.000,00 $ Olan Terkin Edilecek İhracat Bedeli Tutarının 15.000,00 $ İndirilmesi.mesi.
4529.04.2022Vergi Levhasının İnternet Vergi DairesindeVergi Levhasının İnternet Vergi Dairesinden Alınması Hakkında.n Alınması Hakkında.
4629.04.2022Yabancı Sermayeli Şirket ve Şubelerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Elektronik Ortamda Yapmaları Gereken Yıllık BildirYabancı Sermayeli Şirket ve Şubelerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Elektronik Ortamda Yapmaları Gereken Yıllık Bildirimleri Hakkında.imleri Hakkında.
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
NOTARİHKONU
0104.01.2021 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun Elektronik Defter Tasdiki İle Anonim Şirketlerin Hamiline Yazılı Hisse Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Kaydedilmesi Mecburiyeti.
0204.01.20216102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530’ncu Maddesine Göre T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Temerrüt Faiz Oranı.
0304.01.2021Gelir İdaresi Başkanlığının; Elektronik Beyanname Aracılık / Aracılık Sorumluluk Sözleşmesiyle Meslek Mensubu Vasıtasıyla Beyanname Gönderme Duyuruları.
0404.01.20216102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530’ncu Maddesine Göre T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Temerrüt Faiz Oranı.
0504.01.20212020 Yılı E-Defter ve Berat Dosyalarının İkinci Kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığının Saklama Sistemine Yüklenimleri Hakkında.
0606.01.202101.01.2021-30.06.2021 Tarihleri Arasında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı
07
07.01.202131.12.2020 Tarihinde Uygulanacak Döviz Kurları
0811.01.2021Ocak-Şubat-Mart 2020 Yılı E-Defter ve Berat Dosyalarının İkinci Kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığının Saklama Sistemine 15.01.2021 Tarihine Kadar Olan Yüklenim Süresinin 05.02.2021 Tarihine Uzatılması Hakkında.
0911.01.2021Nakit Sermaye Artırımı Üzerinden Hesaplanan Faiz İndiriminde Dikkate Alınacak Oran Açıklandı.
1013.01.20214447 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Bazı Ücret Desteklerinin %21,56 Oranında Artırılması.
1115.01.2021E-Defter Beratların Aylık Veya Üç Aylık Dönemler Bazında Yükleme Tercihinin 31 Ocak 2021 Günü Sonuna Kadar Yapılması Hakkında.
1218.01.20217194 Sayılı Kanunla 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununa Eklenen Değerli Konut Vergisi Uygulaması.
13
25.01.20212021 Yılının Temmuz Ayına İlişkin Dönemden Başlamak Üzere, Elektronik Ortamda Düzenlenen Belgelerin “Form Ba ve Form Bs” ile Bildirilmeyecekleri Hk.
1425.01.2021Bankaların, Karşılıksız Çıkan Her Bir Çek Yaprağı İçin Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Tutarın Artırılması.
1526.01.2021Koronavirüs Salgını ile Mücadele Kapsamında Geçici Süreliğine Faaliyetlerine Tamamen Ara Verilmesine / Faaliyetlerinin Tamamen Durdurulmasına Karar Verilmesi Nedeniyle Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalandırılan Mükellefler Hakkında.
1628.01.20216102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Tutulan Yönetim Kurulu İle Şirket Müdürleri Karar Defterlerinin Noterce “Görülmüştür” (Kapanış) İbaresini, 31.01.2021 T6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Tutulan Yönetim Kurulu İle Şirket Müdürleri Karar Defterlerinin Noterce “Görülmüştür” (Kapanış) İbaresini, 31.01.2021 Tarihine Kadar Yapılması.arihine Kadar Yapılması.
1701.02.2021%7,5 Oranında Uygulanan Özel İletişim Vergisi Oranı %10 Olarak Belirlenmesi.
1801.02.2021Türkiye’de Yerleşik Kişilerin Kültür ve Turizm Bakanlığından Belgeli Konaklama Tesislerinde Akdedeceği Konaklama Hizmet Sözleşmelerinin Dövizli Olarak Yapılması.
1901.02.20216306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında İnşaat Taahhüt İşlerinde %1 Oranında KDV Uygulaması.
2001.02.2021Mal İhracatına Yönelik İlave Destekler İçeren Karar Yayımlandı.
2101.02.2021Cumhurbaşkanının 3468 Sayılı Kararı İle 2021Yılı İçin Yeniden Belirlenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İle Yurtdışına Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelik Harcırah Tutarları.
2203.02.2021Elektrikli Motorlu Taşıtların Özel Tüketim Vergisi Oran Artışı.
2304.02.2021Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat Ve Onarma İşlerinde 01.03.2021 Tarihinden İtibaren Yapılacak Ödemelere %5 Oranında Vergi Tevkifatı Uygulanması.
2404.02.2021Yabancı Kaynakları, Özkaynaklarını Aşan İşletmelerde, Aşan Kısma Ait Finansman Giderlerinin %10’unun Gider Olarak Vergi Matrahından İndirilemeyeceği.
2504.02.2021Vergiden İstisna Yurtiçi Harcırah Tutarları.
2608.02.20212020 Yılı E-Defter ve Berat Dosyalarının İkinci Kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığının Saklama Sistemine Yüklenimleri Hakkında.
2708.02.2021Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 34) hk.
2808.02.2021Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanununda Değişiklik Yapılaması Hakkında Kanun.
2908.02.20217263 Sayılı Kanunla Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunu ile Türk Ticaret Kanununda Yapılan Değişiklikler.
3008.02.20212020 Yılında Serbest Bölgelerdeki Üretimin %80 Oranında FOB İhracatının Gerçekleşmesi Halinde Ücret Stopaj Teşviki Uygulanması.
3110.02.2021Elektronik Belge Uygulamasının Yaygınlaştırılması.
3210.02.202131.12.2020 Tarihinde Uygulanacak Döviz Kurları
3317.02.2021KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35) Hakkında
3419.02.20214447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 23’üncü Maddesindeki “Kısa Çalışma Ödeneği” Süresinin; 31.01.2021 Tarihinden İtibaren 2 Ay Uzatılması.
3522.02.2021Şirket Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkındaki Tebliğde Yapılan Değişiklik.
3623.02.20212019 hesap dönemi ile Ocak ve Şubat / 2020'de biten özel hesap dönemine ilişkin ilk ülke bazlı raporun Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığıyla gönderilmesine ilişkin sürenin 31.03.2021 tarihine uzatılması.
3725.02.202152 İlde Uygulanan Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanan %6 Oranındaki İlave Puanın 31.12.2021 Yılı Sonuna Kadar Uzatılması.
3809.03.2021İşverenlerin 17.03.2021 Tarihine Kadar Olan İşçi Çıkartmama Süresi İki Ay Daha Uzatılmıştır.
3910.03.2021Koronavirüs Salgını ile Mücadele Kapsamında Geçici Süreliğine Faaliyetlerine Tamamen Ara Verilmesine / Faaliyetlerinin Tamamen Durdurulmasına Karar Verilmesi Nedeniyle Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalandırılan Mükelleflerin İşe Başlamaları Nedeniyle Mücbir Hallerinin Sona Ermesi İle ilgili Duyuru Hakkında.
4010.03.2021Uzaktan Çalışma Yönetmeliği
4116.03.2021Belirli Kriterler Aşanların 6698 Sayılı Kanuna Göre Kişisel Veriler Kurulunun VERBİS’e 30.06.2020 Olan Kayıt Süresi 31.12.2021 Tarihine Kadar UzatBelirli Kriterler Aşanların 6698 Sayılı Kanuna Göre Kişisel Veriler Kurulunun VERBİS’e 30.06.2020 Olan Kayıt Süresi 31.12.2021 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında.ılması Hakkında.
4219.03.2021Yeniden Değerleme OranıYeniden Değerleme Oranı
4326.03.2021Akaryakıt İstasyonlarında Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme KaydAkaryakıt İstasyonlarında Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihaz Uygulaması.edici Cihaz Uygulaması.
4401.04.2021Sanayi Sicil Belgesi Sahibi İşletmelerinin 2020 Yılına Ait Yıllık İşletme Cetvellerini VermelSanayi Sicil Belgesi Sahibi İşletmelerinin 2020 Yılına Ait Yıllık İşletme Cetvellerini Vermeleri Hakkında.eri Hakkında.
4501.04.2021İndirilen Tevkifat Oranlarının Uygulama Sürelerinin İndirilen Tevkifat Oranlarının Uygulama Sürelerinin 31.05.2021 Tarihine Kadar Uzatılması.31.05.2021 Tarihine Kadar Uzatılması.
4606.04.2021Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Çalışan Sigortalıların Prime Esas Kazanç Hesabıyla İlgili Sosyal Güvenlik Kurumunun Yayımladığı İşveren İşlemleri Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2021/08 STeknoloji Geliştirme Bölgelerinde Çalışan Sigortalıların Prime Esas Kazanç Hesabıyla İlgili Sosyal Güvenlik Kurumunun Yayımladığı İşveren İşlemleri Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2021/08 Sayılı Genelgesi Hk.ayılı Genelgesi Hk.
4706.04.2021Sermaye Hareketleri Genelgesinin Ortaklık Payının Devralınmasında Pay BedellerinSermaye Hareketleri Genelgesinin Ortaklık Payının Devralınmasında Pay Bedellerinin Ödenmesinde Yapılan Değişiklik.in Ödenmesinde Yapılan Değişiklik.
4807.04.2021Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna BildirHamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması.ilmesi ve Kayıt Altına Alınması.
4922.04.20217316 Sayılı Kanun İle Kuruml7316 Sayılı Kanun İle Kurumlar Vergisi Oranının Artırılması.ar Vergisi Oranının Artırılması.
5026.04.2021Kısa Çalışma ÖdeneğiKısa Çalışma Ödeneği 30.06.2021 Tarihine Kadar Uzatılması. 30.06.2021 Tarihine Kadar Uzatılması.
5126.04.2021Mart 2021 Dönemine Ait 26.04.2021 Gün Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Katma Değer Vergisi, Danga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri 28.04.2021 Günü Sonuna Kadar, 30.04.3032 Gün Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Form Ba-Bs Bildirimleri ile 30.04.2021 Tarihine Kadar Oluşturulması ve İmzalanması Gereken e-Defterlerin Oluşturma ve İmzalanma ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süreleri 07.05.2021 Gün Sonuna KMart 2021 Dönemine Ait 26.04.2021 Gün Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Katma Değer Vergisi, Danga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri 28.04.2021 Günü Sonuna Kadar, 30.04.3032 Gün Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Form Ba-Bs Bildirimleri ile 30.04.2021 Tarihine Kadar Oluşturulması ve İmzalanması Gereken e-Defterlerin Oluşturma ve İmzalanma ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süreleri 07.05.2021 Gün Sonuna Kadar Uzatılmaları Hk. adar Uzatılmaları Hk.
5227.04.2021Sermaye Hareketleri Genelgesindeki Sermaye Artırımında Pay Bedellerinin Ödenmesi Sermaye Hareketleri Genelgesindeki Sermaye Artırımında Pay Bedellerinin Ödenmesi Madde 6/10’da Değişiklik Yapılması. Madde 6/10’da Değişiklik Yapılması.
5330.04.2021İşverenlerin 17.05.2021 Tarihine Kadar Olan İşçi Çıkartmama Süresi 30.06.202İşverenlerin 17.05.2021 Tarihine Kadar Olan İşçi Çıkartmama Süresi 30.06.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.1 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.
5430.04.2021Konaklama Hizmetlerinde Uygulanan %1 Oranındaki KDV’ inin 30 Haziran 2021 Tarihine Kadar UzatıKonaklama Hizmetlerinde Uygulanan %1 Oranındaki KDV’ inin 30 Haziran 2021 Tarihine Kadar Uzatılması.lması.
5530.04.202130.04.2021 ila 31.05.2021 Arasındaki Vadeli Çek ve Kambiyo Senetlerinin Bu Tarihler Arasında Banka30.04.2021 ila 31.05.2021 Arasındaki Vadeli Çek ve Kambiyo Senetlerinin Bu Tarihler Arasında Bankaya İbraz Edilmemeleri.ya İbraz Edilmemeleri.
5603.05.202130 Nisan 2021- 31 Mayıs 2021 Tarihleri Arasında Çekle Yapılacak Ödemelere İlişkin Ticaret Baka30 Nisan 2021- 31 Mayıs 2021 Tarihleri Arasında Çekle Yapılacak Ödemelere İlişkin Ticaret Bakanlığı Tebliği.nlığı Tebliği.
5703.05.20217318 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılma7318 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında.sına Dair Kanun Hakkında.
5803.05.2021Ocak-Şubat-Mart 2021 Yılının Birinci Dönemine Ait Geçici Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin 31.05.2021 Günü Sonuna Kadar Uzatılması HakkınOcak-Şubat-Mart 2021 Yılının Birinci Dönemine Ait Geçici Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin 31.05.2021 Günü Sonuna Kadar Uzatılması Hakkında.da.
5904.05.2021Vergi Levhasının İnternet Vergi DairesindVergi Levhasının İnternet Vergi Dairesinden Alınması Hakkında.en Alınması Hakkında.
6005.05.2021Yabancı Sermayeli Şirket ve Şubelerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Elektronik Ortamda Yapmaları Gereken YıllıkYabancı Sermayeli Şirket ve Şubelerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Elektronik Ortamda Yapmaları Gereken Yıllık Bildirimleri Hakkında. Bildirimleri Hakkında.
6105.05.2021e-Arşiv Uygulamaları İptal, İhtar/ İtie-Arşiv Uygulamaları İptal, İhtar/ İtiraz Bildirim Kılavuzu.raz Bildirim Kılavuzu.
6205.05.2021Evde Üretilip Malların İnternetten Satışında Esnaf Muaflığı ile Gerçek Kişilerin Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesiyle Mal İhracatı Kapsamında Elde Edilen Kazançlara UygulEvde Üretilip Malların İnternetten Satışında Esnaf Muaflığı ile Gerçek Kişilerin Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesiyle Mal İhracatı Kapsamında Elde Edilen Kazançlara Uygulanacak %50 Oranındaki İndirim Uygulaması.anacak %50 Oranındaki İndirim Uygulaması.
6325.05.202118 Seri No’lu Kurum18 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Tebliği.lar Vergisi Tebliği.
6428.05.202131 Mayıs 2021 Günü Sonuna Kadar Olan Elektronik Defter Oluşturma, İmzalanması ve Beratlarının Yüklenme Süresinin, 07 Haziran 2021 Günü Sonun31 Mayıs 2021 Günü Sonuna Kadar Olan Elektronik Defter Oluşturma, İmzalanması ve Beratlarının Yüklenme Süresinin, 07 Haziran 2021 Günü Sonuna Kadar Uzatılması.a Kadar Uzatılması.
6531.05.2021Ticaret Bakanlığınca “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” ibareleri “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri HakkındaTicaret Bakanlığınca “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” ibareleri “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” olarak değiştirilmiştir. Yönetmelik” olarak değiştirilmiştir.
6602.06.2021Gelir Vergisi Kanunu’nun 70’nci Maddesinin Tadat Mal ve Haklar İçin Ödenecek / Tahakkuk Ettirilecek Kira Tutarları Üzerinden 01/06/2021 ila 31/07/2021 Tarihleri Arasında Yapılacak Ödemelere Uygulanacak Gelir Vergisi Gelir Vergisi Kanunu’nun 70’nci Maddesinin Tadat Mal ve Haklar İçin Ödenecek / Tahakkuk Ettirilecek Kira Tutarları Üzerinden 01/06/2021 ila 31/07/2021 Tarihleri Arasında Yapılacak Ödemelere Uygulanacak Gelir Vergisi Tevkifat Oranı %10 Olarak Belirlenmiştir. Tevkifat Oranı %10 Olarak Belirlenmiştir.
6702.06.2021Bazı Teslim ve Hizmetlerdeki KDV Oran İndiriminin 31 Temmuz 2021 TarihBazı Teslim ve Hizmetlerdeki KDV Oran İndiriminin 31 Temmuz 2021 Tarihine Kadar Uzatılması. ine Kadar Uzatılması.
6802.06.2021İndirilen Tevkifat Oranlarının Uygulama Sürelerinin 31.07.2İndirilen Tevkifat Oranlarının Uygulama Sürelerinin 31.07.2021 Tarihine Kadar Uzatılması.021 Tarihine Kadar Uzatılması.
6903.06.2021Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapan 36 Seri No.lKatma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapan 36 Seri No.lu Tebliğu Tebliğ
7007.06.20217326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” Resmi Gazete’de yayı7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi. mlanarak yürürlüğe girmesi.
7115.06.2021Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1) Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1)
7215.06.2021Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanununa İstinaden Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yapılandırılmasıyla İlgiliBazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanununa İstinaden Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yapılandırılmasıyla İlgili “Genelge 2021-20” “Genelge 2021-20”
7322.06.2021Konaklama Hizmetlerinde Uygulanan %1 Oranındaki KDV’nin 31 Temmuz 2021 Tarihine KKonaklama Hizmetlerinde Uygulanan %1 Oranındaki KDV’nin 31 Temmuz 2021 Tarihine Kadar Uzatılması. adar Uzatılması.
7422.06.20217326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yenide7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ.n Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ.
7522.06.2021Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisinde Bazı Yurt Dışı Kredilere Fon Kesintisinin %0 Olarak Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisinde Bazı Yurt Dışı Kredilere Fon Kesintisinin %0 Olarak uygulanması.uygulanması.
7630.06.20217256 Sayılı Kanunun 21’inci Maddesiyle Gelir Vergisi Kanununa Eklenen Geçici Madde 93’te Yer Alan, Varlık Barışına İlişkin Sürenin Altı 7256 Sayılı Kanunun 21’inci Maddesiyle Gelir Vergisi Kanununa Eklenen Geçici Madde 93’te Yer Alan, Varlık Barışına İlişkin Sürenin Altı Ay Uzatılması.Ay Uzatılması.
7708.07.202101.07.2021-31.12.2021 Tarihleri Arasında Uygulanacak Kıdem Tazmi01.07.2021-31.12.2021 Tarihleri Arasında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanınatı Tavanı
7808.07.20212021Yılı İkinci Altı Ayı İçin Yeniden Belirlenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İle Yurtdışına Yapılacak Yolculukla2021Yılı İkinci Altı Ayı İçin Yeniden Belirlenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İle Yurtdışına Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelik Harcırah Tutarları.rda Verilecek Gündelik Harcırah Tutarları.
7908.07.202101.07.2021 ila 31.1.2021 Tarihleri Arasında Vergiden İstisna Yurtiçi Harcıra01.07.2021 ila 31.1.2021 Tarihleri Arasında Vergiden İstisna Yurtiçi Harcırah Tutarları.h Tutarları.
8009.07.2021Haziran 2021 Dönemine Ait 26.07.2021 Gün Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Katma Değer Vergisi, Danga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri 30.07.04.2021 Günü Sonuna Kadar, 31.07.2021 Gün Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Form Ba-Bs Bildirimleri ile 31.07.2021 Tarihine Kadar Oluşturulması ve İmzalanması Gereken e-Defterlerin Oluşturma ve İmzalanma ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süreleri 08.08.2021 Gün Sonuna Haziran 2021 Dönemine Ait 26.07.2021 Gün Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Katma Değer Vergisi, Danga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri 30.07.04.2021 Günü Sonuna Kadar, 31.07.2021 Gün Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Form Ba-Bs Bildirimleri ile 31.07.2021 Tarihine Kadar Oluşturulması ve İmzalanması Gereken e-Defterlerin Oluşturma ve İmzalanma ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süreleri 08.08.2021 Gün Sonuna Kadar Uzatılmaları Hk.Kadar Uzatılmaları Hk.
8114.07.202123.12.2020 ila 31.05.2022 Tarihleri Arasında Eğle23.12.2020 ila 31.05.2022 Tarihleri Arasında Eğlence Vergisi %0 Oranlı Uygulanmasınce Vergisi %0 Oranlı Uygulanması
8214.07.2021Gelirlerin ve Servetlerin Arkasındaki Gerçek Kişilerin İsimlerinin Bildirilmesi YükümGelirlerin ve Servetlerin Arkasındaki Gerçek Kişilerin İsimlerinin Bildirilmesi Yükümlülüğü Getirilmesi,lülüğü Getiriilmesi.
8326.07.2021Taşınmazlar ile Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Yeniden DeğerlendTaşınmazlar ile Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlendirilmeleri.irilmeleri.
8426.07.2021Uzaktan Çalışma Gün BildirimineUzaktan Çalışma Gün Bildirimine İlişkin SGK Yazısı Yayınlandı İlişkin SGK Yazısı Yayınlandı
8528.07.20212021 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret 2021 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Desteği.Desteği.
8628.07.202130.04.2021 Tarihine Kadar Ödenmeyen Çekler Nedeniyle Hapis Cezasının/ İnfa30.04.2021 Tarihine Kadar Ödenmeyen Çekler Nedeniyle Hapis Cezasının/ İnfazın Durdurulması.zın Durdurulması.
8729.07.2021Yeniden Değerleme OranıYeniden Değerleme Oranı..
8830.07.2021Bazı Teslim ve Hizmetlerdeki KDV Oran İndiriminin 30 Eylül 2021 TBazı Teslim ve Hizmetlerdeki KDV Oran İndiriminin 30 Eylül 2021 Tarihine Kadar Uzatılması. arihine Kadar Uzatılması.
8930.07.2021Gelir Vergisi Kanunu’nun 70’nci Maddesinin Tadat Mal ve Haklar İçin Ödenecek / Tahakkuk Ettirilecek Kira Tutarları Üzerinden 01/08/2021 ila 30/09/2021 Tarihleri Arasında Yapılacak Ödemelere Uygulanacak Gelir Vergisi Tevkifat OranıGelir Vergisi Kanunu’nun 70’nci Maddesinin Tadat Mal ve Haklar İçin Ödenecek / Tahakkuk Ettirilecek Kira Tutarları Üzerinden 01/08/2021 ila 30/09/2021 Tarihleri Arasında Yapılacak Ödemelere Uygulanacak Gelir Vergisi Tevkifat Oranı %10 Olarak Belirlenmiştir. %10 Olarak Belirlenmiştir.
9002.08.2021İndirilen Tevkifat Oranlarının Uygulama Sürelerinİndirilen Tevkifat Oranlarının Uygulama Sürelerinin 30.09.2021 Tarihine Kadar Uzatılması.in 30.09.2021 Tarihine Kadar Uzatılması.
9103.08.2021Cins Tashihi Nedeniyle Belediyeler Tarafından Verilen Yapı Kullanma İzin Belgesi Maktu Harcın BeCins Tashihi Nedeniyle Belediyeler Tarafından Verilen Yapı Kullanma İzin Belgesi Maktu Harcın Belediyeler Tarafından Tahsil Edileceği.lediyeler Tarafından Tahsil Edileceği.
9206.08.2021Sermaye Hareketleri Genelgesinin Döviz Geliri Olma Şartı Aranmayan Krediler Sermaye Hareketleri Genelgesinin Döviz Geliri Olma Şartı Aranmayan Krediler Başlıklı Madde 21/12 ’de Yapılan Değişiklik.Başlıklı Madde 21/12 ’de Yapılan Değişiklik.
9309.08.2021Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarından YangınHazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarından Yangın Nedeniyle Mücbir Sebep Hali İlanı. Nedeniyle Mücbir Sebep Hali İlanı.
9411.08.2021Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim FormGerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu Uygulamaya Açılmıştır.u Uygulamaya Açılmıştır.
9516.08.2021Motor Silindir Hacmine Göre Bazı Otomobillerin Özel Tüketim Vergisi Matrah İle Vergi OranlarınMotor Silindir Hacmine Göre Bazı Otomobillerin Özel Tüketim Vergisi Matrah İle Vergi Oranlarında Yapılan Değişiklik.da Yapılan Değişiklik.
9617.08.2021Hazine ve Maliye Bakanlığının Sel Nedeniyle Mücbir Sebep Hazine ve Maliye Bakanlığının Sel Nedeniyle Mücbir Sebep Hali İlanı.Hali İlanı.
9720.08.20217326 Sayılı Kanun Kapsamında KDV Artırımında Bulunanların Özel Esasla7326 Sayılı Kanun Kapsamında KDV Artırımında Bulunanların Özel Esaslar Karşısındaki Durumu.r Karşısındaki Durumu.
9827.08.20217326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun; 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8’nci Maddeleri ile 10’uncu Maddesine (10’uncu maddesinin 6 ve 7’inci fıkraları hariç) Göre Yararlanmak İçin, Başvuru, Bildirim ve Beyan Süreleri; 30 Eylül 2021 Tarihine Kadar, Bu Beyanlara İlişkin İlk Taksit Ödeme Süreleri 01 Kasım 2021 Tarihin7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun; 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8’nci Maddeleri ile 10’uncu Maddesine (10’uncu maddesinin 6 ve 7’inci fıkraları hariç) Göre Yararlanmak İçin, Başvuru, Bildirim ve Beyan Süreleri; 30 Eylül 2021 Tarihine Kadar, Bu Beyanlara İlişkin İlk Taksit Ödeme Süreleri 01 Kasım 2021 Tarihine Kadar Uzatılmaları Hakkındae Kadar Uzatılmaları Hakkında
9931.08.2021Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Yerlerde 7256 ve 7326 Sayılı Kanunlar Kapsamındaki Taksitlerin Ödeme SüreleMücbir Sebep Hali İlan Edilen Yerlerde 7256 ve 7326 Sayılı Kanunlar Kapsamındaki Taksitlerin Ödeme Süreleri 4419 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Uzatıldı.ri 4419 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Uzatıldı.
10001.09.20212022 Yılı Bina Metre Ka2022 Yılı Bina Metre Kare Normal İnşaat Maliyetinin Belirlenmesire Normal İnşaat Maliyetinin Belirlenmesi
10103.09.2021Akaryakıt ve LPG Piyasasında Fatura Düzenleme Süresi ve Bu Sektörlerdeki BazıAkaryakıt ve LPG Piyasasında Fatura Düzenleme Süresi ve Bu Sektörlerdeki Bazı Mükeleflere Teminat Uygulaması. Mükelleflere Teminat Uygulaması.
10206.09.2021Altına Dayalı Kira Sertifikalarından Elde Edilen Kazanç ile İki Yıldan Fazla Süreyle Elde Tutulan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Paylarına İlişkin Uygulanacak Stopaj OrAltına Dayalı Kira Sertifikalarından Elde Edilen Kazanç ile İki Yıldan Fazla Süreyle Elde Tutulan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Paylarına İlişkin Uygulanacak Stopaj Oranı.anı.
10310.09.20214420 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunundaki Beyan ve Ödeme Sürelerinin Birer Ay Uzatılması Hakkında Gelir İdaresi Başkan4420 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunundaki Beyan ve Ödeme Sürelerinin Birer Ay Uzatılması Hakkında Gelir İdaresi Başkanlığının Duyurusu.lığının Duyurusu.
10424.09.2021Sosyal Güvenlik Kurumunca http://turkerler.com.tr/sirkuler/Sirkulerİşverenler Tarafından İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Kuruma Yapılan Bildirim Tebliğinin Kaldırılması, Ancak 31572 sayılı Resmi Gazetede Yapılan Yönetmelik Değişikliğine Göre Sosyal Güvenlik Kurumuna İstirahatli Olan Sigortalının Bildiriminin Yapılmasına Devam Edilecektir._2021_104.pdfElektronik Ortamda Tebligat Yapılması.
10530.09.2021İşverenler Tarafından İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Kuruma Yapılan Bildirim Tebliğinin Kaldırılması, Ancak 31572 sayılı Resmi Gazetede Yapılan Yönetmelik Değişikliğine Göre Sosyal Güvenlik Kurumuna İstirahatli Olan Sigortalının Bildiriminin Yapılmasına Devam Edilecektir.
10630.09.2021Yenilenmiş ve Sertifikalı Cep Yenilenmiş ve Sertifikalı Cep Telefonlarının 01.Ekim 2021 Tarihinden İtibaren Teslimlerinde %1 Oranında Katma Değer Vergisi Uygulanması.Telefonlarının 01.Ekim 2021 Tarihinden İtibaren Teslimlerinde %1 Oranında Katma Değer Vergisi Uygulanması.
10730.09.2021İndirilen Tevkifat Oranlarının Uygulama Sürelerinin 31.12.İndirilen Tevkifat Oranlarının Uygulama Sürelerinin 31.12.2021 Tarihine Kadar Uzatılması2021 Tarihine Kadar Uzatılması
10807.10.2021Yıllık Beyannamelerde Beyan Edilen Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerin Mahsuben veya Nakden İadesine İlişkin 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.
10918.10.20214691 ve 5746 Sayılı Kanunlar Kapsamında Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Tatbikinde Bölge ve Merkezler Dışında Geçirilecek Çalışma Sürelerinin 31.12.2022 Tarihine Kadar Belirlenen %20 Oranındaki Sürenin4691 ve 5746 Sayılı Kanunlar Kapsamında Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Tatbikinde Bölge ve Merkezler Dışında Geçirilecek Çalışma Sürelerinin 31.12.2022 Tarihine Kadar Belirlenen %20 Oranındaki Sürenin %50 ye Yükseltilmesi %50 ye Yükseltilmesi
11018.10.2021Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu Kurum Geçici Vergi BeyannameGerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu Kurum Geçici Vergi Beyannamesine Eklenmesisine Eklenmesi
11119.10.2021Defter-Beyan Sisteminde Değişiklik Yapılması.Defter-Beyan Sisteminde Değişiklik Yapılması.
11219.10.2021Yeniden Değerleme OranıYeniden Değerleme Oranı
11325.10.202130.09.2021 Tarihinde Uygulanacak D30.09.2021 Tarihinde Uygulanacak Döviz Kurlarıöviz Kurları
11427.10.20217338 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Dağişiklik Yapılmaısn7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Dağişiklik Yapılmaısna Dair Kanun Yayımlandı.a Dair Kanun Yayımlandı.
11502.11.2021İhracat Genelgesinde Yapılanİhracat Genelgesinde Yapılan Değişiklik. Değişiklik.
11608.11.20217341 Sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılması7341 Sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.na Dair Kanun.
11718.11.2021Yetkili Müesseselerin 100 ABD Doları Ve/Veya Karşılığı Türk Lirası Aşan İşlemlerdeYetkili Müesseselerin 100 ABD Doları Ve/Veya Karşılığı Türk Lirası Aşan İşlemlerde Kimlik Tespiti Yapılması. Kimlik Tespiti Yapılması.
11822.11.2021Hazine ve Maliye Bakanlığına, Yetkili Müesseselerin Döviz Alım Satımında Kimlik İbrazına Yönelik İşlem Limitlerini BHazine ve Maliye Bakanlığına, Yetkili Müesseselerin Döviz Alım Satımında Kimlik İbrazına Yönelik İşlem Limitlerini Belirleme Yetkisi Verilmesi.elirleme Yetkisi Verilmesi.
11926.11.2021Bazı Avukatlık Hizmetlerinde Katma DBazı Avukatlık Hizmetlerinde Katma Değer Vergisi İndirimi.eğer Vergisi İndirimi.
12029.11.20212021 Yılı Yeniden Değerlem2021 Yılı Yeniden Değerleme Oranı.e Oranı.
12103.12.2021İcra ve İflas Kanunun Kapsamında İhale Yoluyla Satışı Yapılan Varlıkların Lehdarları Haricinde Satışın İptal Edilmesinin Talebi Halinde, Talep Sahibi Tarafından İhale Bedeli Üzerinden Binde 68,31 Oranıİcra ve İflas Kanunun Kapsamında İhale Yoluyla Satışı Yapılan Varlıkların Lehdarları Haricinde Satışın İptal Edilmesinin Talebi Halinde, Talep Sahibi Tarafından İhale Bedeli Üzerinden Binde 68,31 Oranında Harcın Yatırılması.lması.
12210.12.20212022 Yılında Motorlu Taşıtlar 2022 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarının %25 Oranında Artırılması. Vergisi Tutarlarının %25 Oranında Artırılması.
12310.12.2021Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Tarımsal Destek Ödemeleri Üzerinden Kesilen Gelir Vergisinin Hak SahipleriKamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Tarımsal Destek Ödemeleri Üzerinden Kesilen Gelir Vergisinin Hak Sahiplerine/Mirasçılarına İadesi.ne/Mirasçılarına İadesi.
12413.12.2021Sosyal Güvenlik Kurumu Sistemi Üzerinden Yapılacak Elektronik Tebligatlar İçin 4/1-a Kapsamındaki İşverenlerin Sisteme KayıtlaSosyal Güvenlik Kurumu Sistemi Üzerinden Yapılacak Elektronik Tebligatlar İçin 4/1-a Kapsamındaki İşverenlerin Sisteme Kayıtlarını Yaptırmaları.rını Yaptırmaları.
12515.12.20212022 Yılın2022 Yılına Ait Ticari Defter Tasdikleri.a Ait Ticari Defter Tasdikleri.
12617.12.20212022 Yılında Uygulanac2022 Yılında Uygulanacak Asgari Ücretin Tespiti.ak Asgari Ücretin Tespiti.
12717.12.2021Gelir Vergisi Kanunun Geçici 67’nci Maddelerindeki Vergi Oranlarının Uygulama Sürelerinin 31.03.2Gelir Vergisi Kanunun Geçici 67’nci Maddelerindeki Vergi Oranlarının Uygulama Sürelerinin 31.03.2022 Tarihine Kadar Uzatılması.022 Tarihine Kadar Uzatılması.
12821.12.20212022 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 2021 Yılı MTV Tutarları %25 Oranında Artırı2022 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 2021 Yılı MTV Tutarları %25 Oranında Artırılarak Uygulanması.larak Uygulanması.
12921.12.2021Özel İletişim Vergisi Genel TebliğiÖzel İletişim Vergisi Genel Tebliği Seri No:19 Seri No:19
13021.12.2021Veraset ve İntikal Vergisi, Matrah ve Nispetleri ile İstisna Tutarları, 01.01.2022 Yılında Veraset ve İntikal Vergisi, Matrah ve Nispetleri ile İstisna Tutarları, 01.01.2022 Yılında Uygulanacak Tutarlar.Uygulanacak Tutarlar.
13121.12.20212022 Yılına Ait Emlak Vergisi M2022 Yılına Ait Emlak Vergisi Matrahlarının Belirlenmesi.atrahlarının Belirlenmesi.
13221.12.2021193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun; 9/10, 21, 23/8, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68 Mükerrer 80, 82, 86, 89/15 ve 103’ncü ve Mükerrer 121 inci Maddelerinde Yer Alan Tutarlar ile 01.01.2006 Tarihinden Önce İhraç Edilenlerden 2021 Takvim Yılında Elde Edilen Bazı Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesinde Dikkate Alınacak İndirim Oranı Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 317 yayımlanmış olup, bu tebliğde; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun; 9/10, 21, 23/8, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82, 86 ve 89/15’nci maddelerinde yer alan 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanacak tutarlar ile 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilenlerden, 2021 takvim yılında elde edilen bazı menkul sermaye iratlarının vergilendirilmesinde dikkate alınacak indirim oranıyla ilgili açıklamalar y193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun; 9/10, 21, 23/8, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68 Mükerrer 80, 82, 86, 89/15 ve 103’ncü ve Mükerrer 121 inci Maddelerinde Yer Alan Tutarlar ile 01.01.2006 Tarihinden Önce İhraç Edilenlerden 2021 Takvim Yılında Elde Edilen Bazı Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesinde Dikkate Alınacak İndirim Oranı Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 317 yayımlanmış olup, bu tebliğde; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun; 9/10, 21, 23/8, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82, 86 ve 89/15’nci maddelerinde yer alan 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanacak tutarlar ile 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilenlerden, 2021 takvim yılında elde edilen bazı menkul sermaye iratlarının vergilendirilmesinde dikkate alınacak indirim oranıyla ilgili açıklamalar yer almaktadır. er almaktadır.
13321.12.2021V.U.K’ununa göre, 01.01.2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere UygulanacaV.U.K’ununa göre, 01.01.2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Miktarlar.k Olan Had ve Miktarlar.
13422.12.202101.01.2022 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Damga Vergisi Tuta01.01.2022 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Damga Vergisi Tutar ve Oranları.r ve Oranları.
13522.12.2021Kar Dağıtımına İlişkin Stopaj Oranı 22.12.2022 Tarihinden İKar Dağıtımına İlişkin Stopaj Oranı 22.12.2022 Tarihinden İtibaren %10’a İndirildi.tibaren %10’a İndirildi.
13623.12.2021Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları ile Kira Sertifikalarına Uygulanacak Stopaj Oranı GeDevlet Tahvili ve Hazine Bonoları ile Kira Sertifikalarına Uygulanacak Stopaj Oranı Geçici Süre İle %0'a İndirildi.çici Süre İle %0'a İndirildi.
13724.12.2021Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün DestekleTürk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında. nmesi Hakkında.
13827.12.20217349 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanu7349 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. n.
13927.12.2021Gelir Vergisi Kanunun Geçici 67’nci Maddelerindeki Kur Korumalı Vadeli Mevduat( Katılım Hesaplarından Yapılacak Vergi TevkifGelir Vergisi Kanunun Geçici 67’nci Maddelerindeki Kur Korumalı Vadeli Mevduat( Katılım Hesaplarından Yapılacak Vergi Tevkifat Oranın %0 Olarak Uygulanması.at Oranın %0 Olarak Uygulanması.
140
141
142
0102.01.2020Toptan Satılan Bazı Gıda Maddeleri ile Mobilya Teslimlerinde Uygulanan Katma Değer Vergisi OToptan Satılan Bazı Gıda Maddeleri ile Mobilya Teslimlerinde Uygulanan Katma Değer Vergisi Oran Değişiklikleri Hakkında.ran Değişiklikleri Hakkında.
0203.01.20206102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530’ncu Maddesine Göre T.C. Merkez Bankasınca Belirlen6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530’ncu Maddesine Göre T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Temerrüt Faiz Oranı.en Temerrüt Faiz Oranı.
0307.01.2020Kuyumcu, Sarraf ve Kıymetli Maden ile Taşların Satış Faaliyetlerinde Bulunan Mükelleflerin Bu Faaliyetleri Nedeniyle Düzenlemeleri Gereken Fatura HaKuyumcu, Sarraf ve Kıymetli Maden ile Taşların Satış Faaliyetlerinde Bulunan Mükelleflerin Bu Faaliyetleri Nedeniyle Düzenlemeleri Gereken Fatura Had Tutarı Hakkında.d Tutarı Hakkında.
0407.01.202001.01.2020-30.06.2020 Tarihleri Arasında Uyg01.01.2020-30.06.2020 Tarihleri Arasında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanıulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı
0513.01.2020Beş Yüz Türk Lirasına Kadar Olan Satışlarda Düzenlenecek e-Arşiv Faturada “Nihai Tüketici” Açıklaması İleBeş Yüz Türk Lirasına Kadar Olan Satışlarda Düzenlenecek e-Arşiv Faturada “Nihai Tüketici” Açıklaması İle Düzenlenmesi. Düzenlenmesi.
0615.01.20201003B Kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Gönderilmesin1003B Kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Gönderilmesine İlişkin VUK Sirküleri/122 e İlişkin VUK Sirküleri/122
0717.01.2020Bankaların, Karşılıksız Çıkan Her Bir Çek Yaprağı İçin Hamile Ödemekle YükümlBankaların, Karşılıksız Çıkan Her Bir Çek Yaprağı İçin Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Tutarın Artırılması. ü Olduğu Tutarın Artırılması.
0817.01.20202020 Yılının İlk Altı Ayında Gelir Vergisinden İstisna Yurtiçi Günd2020 Yılının İlk Altı Ayında Gelir Vergisinden İstisna Yurtiçi Gündelik (Harcırah) Tutarları.elik (Harcırah) Tutarları.
0923.01.2020Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İle Yurtdışına Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelik Harcırah TutaKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İle Yurtdışına Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelik Harcırah Tutarları.rları.
1024.01.202031.12.2019 Tarihinde Uygulan31.12.2019 Tarihinde Uygulanacak Döviz Kurlarıacak Döviz Kurları
1124.01.20206102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Tutulan Yönetim Kurulu İle Şirket Müdürleri Karar Defterlerinin Noterce “Görülmüştür” (Kapanış) İbaresini, 36102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Tutulan Yönetim Kurulu İle Şirket Müdürleri Karar Defterlerinin Noterce “Görülmüştür” (Kapanış) İbaresini, 31.01.2020 Tarihine Kadar Yapılması.1.01.2020 Tarihine Kadar Yapılması.
1227.01.2020Cumhurbaşkanının 2062 Sayılı Kararı İle Yeniden Belirlenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İle Yurtdışına Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelik Cumhurbaşkanının 2062 Sayılı Kararı İle Yeniden Belirlenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İle Yurtdışına Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelik Harcırah Tutarları.Harcırah Tutarları.
1327.01.2020e-Defter Beratların Aylık veya Geçici Vergi Dönemlerine Göre Yüklenilmesine İlişkin Mükelleflerin Tercih Haklarının Be-Defter Beratların Aylık veya Geçici Vergi Dönemlerine Göre Yüklenilmesine İlişkin Mükelleflerin Tercih Haklarının Bu Ay Sonuna Kadar Belirlemeleri.u Ay Sonuna Kadar Belirlemeleri.
1427.01.2020Cumhurbaşkanın 2063 Sayılı Kararıyla, 2020 Yılında Uygulanacak Geri KazanımCumhurbaşkanın 2063 Sayılı Kararıyla, 2020 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları Belirlendi. Katılım Payı Tutarları Belirlendi.
1528.01.2020Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığınca Hazırlanan ve Sitesinde Yer Alan Kullanım KılavuzlarıMuhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığınca Hazırlanan ve Sitesinde Yer Alan Kullanım Kılavuzları ile Sıkça Sorulan Soru ve Cevaplar. ile Sıkça Sorulan Soru ve Cevaplar.
1610.02.2020Değerli Konut Vergisi Beyanname Verilme Süresinin 20 Mart 2020 ile Bu Beyandan Dolayı Tahakkuk Eden Verginin Birinci Taksitinin Ödeme Süresi 31 Mart 2020 TarihlerinDeğerli Konut Vergisi Beyanname Verilme Süresinin 20 Mart 2020 ile Bu Beyandan Dolayı Tahakkuk Eden Verginin Birinci Taksitinin Ödeme Süresi 31 Mart 2020 Tarihlerine Kadar Uzatılması.e Kadar Uzatılması.
1710.02.2020Yedi İl Haricinde Kalan Diğer İllerde, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Uygulamaya Başlama Tarihinin 01.0Yedi İl Haricinde Kalan Diğer İllerde, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Uygulamaya Başlama Tarihinin 01.03.2020’e Uzatılması.3.2020’e Uzatılması.
1811.02.2020Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel TebliğindeGeri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılması. Değişiklik Yapılması.
1920.02.2020Değerli Konut Vergisinin Değer Tespiti, Uygulanacak İstisna Tutarı İle BeyDeğerli Konut Vergisinin Değer Tespiti, Uygulanacak İstisna Tutarı İle Beyanın 2021 Yılına Uzatılması.anın 2021 Yılına Uzatılması.
2021.02.2020Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Sunulan Hizmetler TevKamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Sunulan Hizmetler Tevkifat Uygulaması.kifat Uygulaması.
2125.02.20202013/4966 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Bazı İllere Uygulanan %6 Oranındaki Prim Desteğinin Cumhurbaşkanın 2137 Sayılı Kararıyla 31.12.2020 Tarihi2013/4966 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Bazı İllere Uygulanan %6 Oranındaki Prim Desteğinin Cumhurbaşkanın 2137 Sayılı Kararıyla 31.12.2020 Tarihine Kadar Uzatılması.ne Kadar Uzatılması.
2226.02.2020Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü kazanç Dağıtımı hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına ilişkin CumhurbaşkTransfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü kazanç Dağıtımı hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanın 2151 Sayılı Kararı.anın 2151 Sayılı Kararı.
2328.02.2020Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin Verilme Süreleri İle Bu Beyannameler Üzerine Tahakkuk EdeGeri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin Verilme Süreleri İle Bu Beyannameler Üzerine Tahakkuk Eden Payların Ödeme Sürelerinin Uzatılması.n Payların Ödeme Sürelerinin Uzatılması.
2403.03.2020Kısmi Tevkifat Kapsamında Bazı Mal Teslimlerinde Uygulanan (5/10) oranındaki KDV Tevkifat oranı 01 Nisan 2020 Tarihinden Geçerli Olmak ÜzKısmi Tevkifat Kapsamında Bazı Mal Teslimlerinde Uygulanan (5/10) oranındaki KDV Tevkifat oranı 01 Nisan 2020 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere (7/10) Oranına Yükseltilmesi.ere (7/10) Oranına Yükseltilmesi.
2503.03.2020Vadesi Geçmiş Amme Alacaklarıyla İlgili Borç Durumunu Gösteren Alt Sınır Olan 2.000,00 TL Borç Tutarı İçin Talep Edilen Belge Tutarı Alt Sınırı 5.00Vadesi Geçmiş Amme Alacaklarıyla İlgili Borç Durumunu Gösteren Alt Sınır Olan 2.000,00 TL Borç Tutarı İçin Talep Edilen Belge Tutarı Alt Sınırı 5.000,00 TL Olarak Değiştirilmiştir.0,00 TL Olarak Değiştirilmiştir.
2616.03.2020Gelir İdaresi Başkanlığının, Mükelleflerinin Elektronik Ortamda gerçekleştirebilecekleri Vergisel İşlemler Gelir İdaresi Başkanlığının, Mükelleflerinin Elektronik Ortamda gerçekleştirebilecekleri Vergisel İşlemler Hakkındaki DuyurusuHakkındaki Duyurusu
2723.03.20207194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun (bundan sonra Kanun olarak da ifade edilecektir) 1 ila 7’nci maddelerinde düzenlenen dijital hizmet vergisi, aynı Kanunun 52’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmüne göre 1 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu tebliğle, dijital hizmet vergisinin uygulamasına dair açıklamalar ile usul ve esasla7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun (bundan sonra Kanun olarak da ifade edilecektir) 1 ila 7’nci maddelerinde düzenlenen dijital hizmet vergisi, aynı Kanunun 52’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmüne göre 1 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu tebliğle, dijital hizmet vergisinin uygulamasına dair açıklamalar ile usul ve esasların açıklaması yapılmış olup, bu tebliğde;rın açıklaması yapılmış olup, bu tebliğde;
2823.03.202026 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ile 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020/Şubat dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkûr tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma/imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın26 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ile 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020/Şubat dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkûr tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma/imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin uzatılması yüklenme sürelerinin uzatılması
2923.03.2020Yeni Korona Virüs Hastalığı (Kovid-19) İle Etkin Mücadele Kapsamında Alınan Bazı Tedbirler HaYeni Korona Virüs Hastalığı (Kovid-19) İle Etkin Mücadele Kapsamında Alınan Bazı Tedbirler Hakkında Duyuru.kkında Duyuru.
3023.03.2020Geri Kazanım Katılım Beyannamesinin 2020 Yılında 6’şar Aylık Dönemi, 2021 Yılında 3’er Aylık Dönemi Takip Eden AGeri Kazanım Katılım Beyannamesinin 2020 Yılında 6’şar Aylık Dönemi, 2021 Yılında 3’er Aylık Dönemi Takip Eden Ayın Sonuna Kadar Verilip Ödenmesi.yın Sonuna Kadar Verilip Ödenmesi.
3123.03.2020Havayolu İle Yolcu Taşımacılık Hizmetinde Uygulanan Katma Değer Vergisi Oranın 01.04.2020 ila 30.06.2020 Tarihleri ArasındaHavayolu İle Yolcu Taşımacılık Hizmetinde Uygulanan Katma Değer Vergisi Oranın 01.04.2020 ila 30.06.2020 Tarihleri Arasında %1 Olarak Uygulanması. %1 Olarak Uygulanması.
3223.03.2020İcra İflİcra İflas Takiplerinin 30.04.2020 Tarihinde Kadar Durdurulması.as Takiplerinin 30.04.2020 Tarihinde Kadar Durdurulması.
3323.03.2020İşkur Tarafından Kısa Çalışma Ödeneği İle İşkur Tarafından Kısa Çalışma Ödeneği İle İlgili Yapılan Açıklama.İlgili Yapılan Açıklama.
3424.03.2020Koronavirüs Salgınından Etkilenmeleri Nedeniyle Beyanları Uzatılarak Ödemeleri Ertelenen Mükellefler Hakkında Duyuru.Koronavirüs Salgınından Etkilenmeleri Nedeniyle Beyanları Uzatılarak Ödemeleri Ertelenen Mükellefler Hakkında Duyuru.
3525.03.2020Koronavirüs (COVİD-19) Salgını Nedeniyle Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve ÖdKoronavirüs (COVİD-19) Salgını Nedeniyle Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması.eme Sürelerinin Uzatılması.
3627.03.20207226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Kısa Çalışma Ödeneği, Kurulan Emekli Fonlarına yapılan BES Katkı Payının Yabancı Para Ödemelerinde Kur Farkının Dikkate Alınmayacağı, Konaklama Vergisinin 01.01.2021 Tarihinde 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Kısa Çalışma Ödeneği, Kurulan Emekli Fonlarına yapılan BES Katkı Payının Yabancı Para Ödemelerinde Kur Farkının Dikkate Alınmayacağı, Konaklama Vergisinin 01.01.2021 Tarihinde Uygulanmaya Başlaması.Uygulanmaya Başlaması.
3731.03.2020Kredi kartıyla ödenebilen vergi türlKredi kartıyla ödenebilen vergi türlerinin kapsamı genişletilmesierinin kapsamı genişletilmesi
3831.03.2020518 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Durum Sorgus518 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Durum Sorgusu İnteraktif Vergi Dairesinden Yapılabilmesi.u İnteraktif Vergi Dairesinden Yapılabilmesi.
3901.04.2020İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Süİhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması.relerinin Uzatılması.
4003.04.2020Vergi Ödeme Ertelemesi Kapsamındaki İşverenlerin, Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödemeleri Gereken Mart / Nisan ve Mayıs 2020 Dönemlerine Ait Primlerin Altı Ay SüVergi Ödeme Ertelemesi Kapsamındaki İşverenlerin, Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödemeleri Gereken Mart / Nisan ve Mayıs 2020 Dönemlerine Ait Primlerin Altı Ay Süre İle Uzatılmaları Duyurusu.re İle Uzatılmaları Duyurusu.
4103.04.2020Ticaret Bakanlığı Duyurusunda, Geçmiş Yıl Karlarının DağıtıTicaret Bakanlığı Duyurusunda, Geçmiş Yıl Karlarının Dağıtılmaması, 2019 Yılı Karının % 25’inin Dağıtılabilmesi Hk.lmaması, 2019 Yılı Karının % 25’inin Dağıtılabilmesi Hk.
4206.04.2020Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanname Beyanın Başlama Süresinin 01.07.202Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanname Beyanın Başlama Süresinin 01.07.2020 Tarihine Uzatılması,0 Tarihine Uzatılması,
4317.04.20202019 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme ile Bu Beyan Dolayısıyla Tahakkuk Eden Vergilerin Ödeme Sürelerinin 01 Hazira2019 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme ile Bu Beyan Dolayısıyla Tahakkuk Eden Vergilerin Ödeme Sürelerinin 01 Haziran 2020 Günü Sonuna Kadar Uzatılması. n 2020 Günü Sonuna Kadar Uzatılması.
4417.04.2020Sanayi Sicil Belgesi Sahibi İşletmelerinin 2019 Yılına Ait Yıllık İşletme CetvelleriniSanayi Sicil Belgesi Sahibi İşletmelerinin 2019 Yılına Ait Yıllık İşletme Cetvellerini Vermeleri Hakkında. Vermeleri Hakkında.
4517.04.20207244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Etkilerinin Azaltılması Hak7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun Hakkında.kında Kanun Hakkında.
4620.04.202030 Nisan 2020 Günü Sonuna Kadar Olan Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin, 01 Haziran 2020 Gü30 Nisan 2020 Günü Sonuna Kadar Olan Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin, 01 Haziran 2020 Günü Sonuna Kadar Uzatılması.nü Sonuna Kadar Uzatılması.
4721.04.2020Şubat 2019 Dönemine Ait 24.04.2020 ile Mart 2020 Dönemine Ait 27.04.2020 Günleri Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin 28.04.2020 GŞubat 2019 Dönemine Ait 24.04.2020 ile Mart 2020 Dönemine Ait 27.04.2020 Günleri Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin 28.04.2020 Günü Sonuna Kadar Uzatılmaları Hk, ünü Sonuna Kadar Uzatılmaları Hk,
4822.04.2020Asgari Ücret Desteğine İlişkin Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi Yayınlandı.SGK Genelgesi Yayınlandı.
4930.04.2020Ücretsiz İzne Çıkarılan Çalışanlar için Yeni KÜcretsiz İzne Çıkarılan Çalışanlar için Yeni Kod Tanımlandı.od Tanımlandı.
5004.05.2020Yabancı Sermayeli Şirket ve Şubelerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Elektronik Ortamda YapmalaYabancı Sermayeli Şirket ve Şubelerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Elektronik Ortamda Yapmaları Gereken Yıllık Bildirimleri Hakkında.rı Gereken Yıllık Bildirimleri Hakkında.
5104.05.2020Döviz Cinsinden Bireysel Emeklilik Sigortasına (BES) Ödenen Paylar için Devlet Katkısı Oranı %Döviz Cinsinden Bireysel Emeklilik Sigortasına (BES) Ödenen Paylar için Devlet Katkısı Oranı %10 Olarak Belirlendi.10 Olarak Belirlendi.
5204.05.20207226 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesinde; COVİD-19 Salgını Kapsamında 30.Nisan 2020 Tarihine Kadar Olan Yasal Sürelerin 15 Haziran 2020 Tarih7226 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesinde; COVİD-19 Salgını Kapsamında 30.Nisan 2020 Tarihine Kadar Olan Yasal Sürelerin 15 Haziran 2020 Tarihine Kadar Uzatılması.ine Kadar Uzatılması.
5304.05.2020Elektronik Ortamda Düzenlenen MElektronik Ortamda Düzenlenen Muhasebe Fişlerine İlişkin Kılavuz.uhasebe Fişlerine İlişkin Kılavuz.
5405.05.2020Vergi ve Sosyal Güvenlik UygulamalaVergi ve Sosyal Güvenlik Uygulamalarında Değişen Beyan, Ödeme, Bildirim ve Yükleme Sürelerirında Değişen Beyan, Ödeme, Bildirim ve Yükleme Süreleri
5508.05.2020Covid-19 Salgını Nedeniyle 518 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği ile İlan Edilen Mücbir Sebep Dönemlerinde KDV İade UygulamasıCovid-19 Salgını Nedeniyle 518 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği ile İlan Edilen Mücbir Sebep Dönemlerinde KDV İade Uygulamasına İlişkin Tebliğ Hk.na İlişkin Tebliğ Hk.
5613.05.2020Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemine Ait Birinci Üç Aylık Geçici Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemine Ait Birinci Üç Aylık Geçici Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hakkında.Sürelerinin Uzatılması Hakkında.
5718.05.2020Türk Ticaret Kanununun Geçici 13’ncü Maddesi Kapsamında Türk Ticaret Kanununun Geçici 13’ncü Maddesi Kapsamında Kar Payı Dağıtımı. ar Payı Dağıtımı.
5823.05.2020Efektif Getirilen İhracat Bedellerinin Nakit beyan Formu (NBF) İle Birlikte 30 Gün İçerisinde Banka Tevdi Edilmesi ZorunluluğEfektif Getirilen İhracat Bedellerinin Nakit beyan Formu (NBF) İle Birlikte 30 Gün İçerisinde Banka Tevdi Edilmesi Zorunluluğunun Getirilmesi.unun Getirilmesi.
5924.05.2020Kambiyo Muamelelerinde Satış Tutarı Üzerinden Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Oranı Yüzde Bir OlaKambiyo Muamelelerinde Satış Tutarı Üzerinden Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Oranı Yüzde Bir Olarak Belirlenmiştir.rak Belirlenmiştir.
6027.05.2020Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67’nci Maddesinde Yer Alan Bazı Menkul Kıymetlerden Sağlanan Gelirlerden Yapılacak TevkGelir Vergisi Kanununun Geçici 67’nci Maddesinde Yer Alan Bazı Menkul Kıymetlerden Sağlanan Gelirlerden Yapılacak Tevkifat Oranlarında Değişiklik Yapılması.ifat Oranlarında Değişiklik Yapılması.
6127.05.2020Fiziki Teslimat Olmaksızın Kaydi Yapılan Altın Satış İşlemlerinde (BSMV) HesaplaFiziki Teslimat Olmaksızın Kaydi Yapılan Altın Satış İşlemlerinde (BSMV) Hesaplanması Gerekmektedir.nması Gerekmektedir.
6228.05.20207194 Sayılı Kanun İle Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Düzenlemelere İlişkin Gelir Ver7194 Sayılı Kanun İle Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Düzenlemelere İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311)gisi Genel Tebliği (Seri No: 311)
6329.05.2020Vergiye Uyumlu Mükellefler İçin 7194 Sayılı Kanun ile Getirilen İndirim ŞartlVergiye Uyumlu Mükellefler İçin 7194 Sayılı Kanun ile Getirilen İndirim Şartlarındaki Değişikliklere İlişkin Tebliğ.arındaki Değişikliklere İlişkin Tebliğ.
6429.05.202001 Haziran 2020 Günü Sonuna Kadar Olan Elektronik Defter Beratları’nın Yüklenme Süresinin, 19 Haziran 2020 Günü S01 Haziran 2020 Günü Sonuna Kadar Olan Elektronik Defter Beratları’nın Yüklenme Süresinin, 19 Haziran 2020 Günü Sonuna Kadar Uzatılması.onuna Kadar Uzatılması.
6503.06.2020Mücbir Sebep Hali Kapsamındaki 65 Yaş ve Üstünde Olan Bazı Mükellefler Tarafından Sokağa Çıkma Kısıtlamasının Kaldırılmasına Bağlı Olarak Yerine Getirilmesi Gereken Beyan ve Ödeme Yükümlüklerine İlişkin Gelir İMücbir Sebep Hali Kapsamındaki 65 Yaş ve Üstünde Olan Bazı Mükellefler Tarafından Sokağa Çıkma Kısıtlamasının Kaldırılmasına Bağlı Olarak Yerine Getirilmesi Gereken Beyan ve Ödeme Yükümlüklerine İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığının Duyurusu.daresi Başkanlığının Duyurusu.
6603.06.2020Serbest (Döviz) Fonları İçin %15 Oranında Stopaj UygulamSerbest (Döviz) Fonları İçin %15 Oranında Stopaj Uygulaması.ası.
6715.06.2020T.C. Merkez Bankasından İskonto ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz OranlarındT.C. Merkez Bankasından İskonto ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarında Değişiklik Yapılması Hakkında. a Değişiklik Yapılması Hakkında.
NOTARİHKONU
0110.01.20196102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530’ncu Maddesine Göre T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530’ncu Maddesine Göre T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Temerrüt Faiz Oranı.Temerrüt Faiz Oranı.
0210.01.201901.01.2019-30.06.2019 Tarihleri Arasında 01.01.2019-30.06.2019 Tarihleri Arasında Uygulanacak Kıdem Tazminatı TavanıUygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı
0314.01.2019Bankaların, Karşılıksız Çıkan Her Bir Çek Yaprağı İçin Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu TBankaların, Karşılıksız Çıkan Her Bir Çek Yaprağı İçin Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Tutarın Artırılması. utarın Artırılması.
0421.01.20197161 Sayılı Kanunla Vergi Kanun7161 Sayılı Kanunla Vergi Kanununda Yapılan Değişiklikler.unda Yapılan Değişiklikler.
0531.01.20197162 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Yapılan De7162 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Yapılan Değişiklikler.ğişiklikler.
0604.02.2019Sosyal Güvenlik Kurumu Primleri İçin 2019 Yılında Uygulanacak Sosyal Güvenlik Kurumu Primleri İçin 2019 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Destekleri.Asgari Ücret Destekleri.
0707.02.20192019 Yılının İlk Altı Ayında Gelir Vergisinden İstisna Yurtiçi Günde2019 Yılının İlk Altı Ayında Gelir Vergisinden İstisna Yurtiçi Gündelik (Harcırah) Tutarları.lik (Harcırah) Tutarları.
0807.02.2019Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İle Yurtdışına Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İle Yurtdışına Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelik Harcırah Tutarları.Harcırah Tutarları.
0914.02.2019Ekim-Kasım-Aralık 2018 Dönemine Ait Dördüncü Üç Aylık Geçici Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin UzatılmEkim-Kasım-Aralık 2018 Dönemine Ait Dördüncü Üç Aylık Geçici Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması Hakkında.ası Hakkında.
1018.02.2019İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerine İlişkin Olarak BU Hizmeti Verenlere Veya İnternet Ortamında BU Hizmetin Verilmesine Aracılık Edenlere Yapılan Ödemelerden Vergi Stopajı Uygulaİnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerine İlişkin Olarak BU Hizmeti Verenlere Veya İnternet Ortamında BU Hizmetin Verilmesine Aracılık Edenlere Yapılan Ödemelerden Vergi Stopajı Uygulanması.nması.
1118.02.2019Konkordato Müessesinin Uygulanmasında Alacaklı Olan MükelleKonkordato Müessesinin Uygulanmasında Alacaklı Olan Mükelleflerin Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırmaları.flerin Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırmaları.
1219.02.2019Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Seri No: 23 Tebliğle YapılaKatma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Seri No: 23 Tebliğle Yapılan Değişiklikler.n Değişiklikler.
1319.02.2019Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü Uygulanacak Sektör İle Uygulanacak Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü Uygulanacak Sektör İle Uygulanacak KDV Oranın Belirlenmesi.KDV Oranın Belirlenmesi.
1422.02.2019Yeminli Mali Müşavir Raporu İle Katma Değer Vergisi İadesi taleplerinde, İdarece Oluşturulan “Katma Değer Vergisi İadesi Ön Kontrol Rapor”’una Göre, Olumsuzluk Tespit Edilmeyen İade Tutarının %50’sinin On İş Günü İçinde Mükellefe İaYeminli Mali Müşavir Raporu İle Katma Değer Vergisi İadesi taleplerinde, İdarece Oluşturulan “Katma Değer Vergisi İadesi Ön Kontrol Rapor”’una Göre, Olumsuzluk Tespit Edilmeyen İade Tutarının %50’sinin On İş Günü İçinde Mükellefe İade Edilmesi. de Edilmesi.
1526.02.2019Ocak 2019 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin, 26 Şubat 2019 Mesai Bitimine Kadar UzatılmaOcak 2019 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin, 26 Şubat 2019 Mesai Bitimine Kadar Uzatılması hakkında.ı hakkında.
1601.03.2019Dövizli İşlemlerle İlgili Türk Parasını Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar İlişkin 2018-32/52
Tebliğin Uygulamasıyla Alakalı, Hazine Ve Maliye Bakanlığının Soru Cevapların GüDövizli İşlemlerle İlgili Türk Parasını Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar İlişkin 2018-32/52 Tebliğin Uygulamasıyla Alakalı, Hazine Ve Maliye Bakanlığının Soru Cevapların Güncellenmesi.ncellenmesi.
1704.03.2019İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Bankalara % 80’inin Satılma Zorunluluğuna İlişin Uygulama Süresinin 04.09.2019 Taİhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Bankalara % 80’inin Satılma Zorunluluğuna İlişin Uygulama Süresinin 04.09.2019 Tarihine Kadar Uzatılması.rihine Kadar Uzatılması.
1811.03.2019Uçak ve Helikopterlerin Amortisman Uçak ve Helikopterlerin Amortisman Oranlarının Belirlenmesi.Oranlarının Belirlenmesi.
1915.03.2019Arabulucu Faaliyet Sonucu Anlaşma Sağlanması Halinde Fesih Tarihinin Belirlenmesine İlişkin Uygulamaya Yönelik SosyalArabulucu Faaliyet Sonucu Anlaşma Sağlanması Halinde Fesih Tarihinin Belirlenmesine İlişkin Uygulamaya Yönelik Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Yazısı. Güvenlik Kurumunun (SGK) Yazısı.
2018.03.2019Tazminat ÖdemeleTazminat Ödemelerinde istisna Uygulaması.rinde istisna Uygulaması.
2118.03.2019Sanayi Sicil Belgesi Sahibi İşletmelerinin 2018 Yılına Ait Yıllık İşletme CetvellerSanayi Sicil Belgesi Sahibi İşletmelerinin 2018 Yılına Ait Yıllık İşletme Cetvellerini Vermeleri Hakkında.ini Vermeleri Hakkında.
2218.03.2019Vergiye Uyumlu Mükellef Uygulamasında, Ödenmeyen Vergi Borç Tutarının 250,0Vergiye Uyumlu Mükellef Uygulamasında, Ödenmeyen Vergi Borç Tutarının 250,00 TL’ye Yükseltilmesi.0 TL’ye Yükseltilmesi.
23
21.03.2019Tapu Alım Satım Harcının %015, Bazı Mallarda Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarında Yapılan DeğişiklikleTapu Alım Satım Harcının %015, Bazı Mallarda Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarında Yapılan Değişikliklerin, 30.06.2019 ila 31.12.2019 Tarihlerine Kadar Uygulanması.rin, 30.06.2019 ila 31.12.2019 Tarihlerine Kadar Uygulanması.
2422.03.2019Tahvillerin Faizleri İle Kira Gelir Sertifikalarından Elde Edilen Gelirlere Uygulanacak Vergi Stopaj Oranları İle Banka ve Sigorta Muamele Vergisi Oranlarında Tahvillerin Faizleri İle Kira Gelir Sertifikalarından Elde Edilen Gelirlere Uygulanacak Vergi Stopaj Oranları İle Banka ve Sigorta Muamele Vergisi Oranlarında Yapılan Değişiklikler.Yapılan Değişiklikler.
2522.03.2019Bazı Motosikletlerin 30.06.2019 Tarihine Kadar Olan Teslimlerinde Uygulanan Özel Tüketim Vergisi OraBazı Motosikletlerin 30.06.2019 Tarihine Kadar Olan Teslimlerinde Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranın (%0) Sıfır Olarak Uygulanması.nın (%0) Sıfır Olarak Uygulanması.
2622.03.2019İkinci El Araç Ticaretiyle İştigal Eden Mükelleflerin İkinci Araçların Tesliminde Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranına ilişkin 845 Sayılı İkinci El Araç Ticaretiyle İştigal Eden Mükelleflerin İkinci Araçların Tesliminde Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranına ilişkin 845 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı.Cumhurbaşkanı Kararı.
2726.03.2019Şubat 2019 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 2018 Takvim Yılına Ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin UzatılmaŞubat 2019 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 2018 Takvim Yılına Ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması hakkında.sı hakkında.
2827.03.2019Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 25) ile Yapılan Düzenlemeler. 25) ile Yapılan Düzenlemeler.
2928.03.2019İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretiyle İştigal Eden Mükelleflerin Binek Otomobil Aİkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretiyle İştigal Eden Mükelleflerin Binek Otomobil Alımlarında KDV İndirimi.lımlarında KDV İndirimi.
3001.04.201901.04.2019 Tarihinden İtibaren Verilecek Bazı Beyannamele01.04.2019 Tarihinden İtibaren Verilecek Bazı Beyannamelerin Verilme Sürelerinin Yeniden Belirlenmesi.rin Verilme Sürelerinin Yeniden Belirlenmesi.
3105.04.2019Plastik Poşet Satışı Yapan Mükellefler Tarafından, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğinde; Bahse Konu BeyannamenPlastik Poşet Satışı Yapan Mükellefler Tarafından, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğinde; Bahse Konu Beyannamenin Gelir İdaresine Verilmesi.in Gelir İdaresine Verilmesi.
3208.04.201931.03.2019 Tarihinde Uygulanacak Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriye31.03.2019 Tarihinde Uygulanacak Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Alış Kurları.ti Merkez Bankası Alış Kurları.
3308.04.20192019 Yılının Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanac2019 Yılının Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı.ak Yeniden Değerleme Oranı.
3418.04.2019Ticari, Zirai ve Serbest Meslek Kazancı Olan Gelir ile Kurumlar Vergisi Mükelleflerin Bu Kazançları Dolayısıyla Tahakkuk Eden Vergide, %5 oranında Uygulanacak Vergi İndirimi Uygulaması İle İlgili Gelir VerTicari, Zirai ve Serbest Meslek Kazancı Olan Gelir ile Kurumlar Vergisi Mükelleflerin Bu Kazançları Dolayısıyla Tahakkuk Eden Vergide, %5 oranında Uygulanacak Vergi İndirimi Uygulaması İle İlgili Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi (Seri No: 2019/01)gisi Kanunu İç Genelgesi (Seri No: 2019/01)
3524.04.2019Yabancı Sermayeli Şirketlerin Ticaret Bakanlığına Yapmaları Gereken Yıllık Yabancı Sermayeli Şirketlerin Ticaret Bakanlığına Yapmaları Gereken Yıllık Bildirimleri Hakkında.Bildirimleri Hakkında.
3624.04.2019Vergi Levhasının İnternet Vergi DVergi Levhasının İnternet Vergi Dairesinden Alınması Hakkında.airesinden Alınması Hakkında.
3730.04.201930 Nisan 2019 Günü Sonuna Kadar Olan Elektronik Defter Beratları’nın Yüklenme Süresinin, 06 Mayıs 2019 Günü So30 Nisan 2019 Günü Sonuna Kadar Olan Elektronik Defter Beratları’nın Yüklenme Süresinin, 06 Mayıs 2019 Günü Sonuna Kadar Uzatılması.nuna Kadar Uzatılması.
3802.05.2019Enflasyon Oranına Bağlı Olarak Değişken Faiz Uygulanan 1 Yıldan Uzun Vadeli Mevduat Hesaplarına Uygulanacak Vergi Stopaj Enflasyon Oranına Bağlı Olarak Değişken Faiz Uygulanan 1 Yıldan Uzun Vadeli Mevduat Hesaplarına Uygulanacak Vergi Stopaj Oranı %0 Olarak Belirlenmesi.Oranı %0 Olarak Belirlenmesi.
3903.05.2019Cumhurbaşkanının 1013 Sayılı Kararıyla; Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisinde Matrah ve OCumhurbaşkanının 1013 Sayılı Kararıyla; Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisinde Matrah ve Oran Değişikliği.ran Değişikliği.
4016.05.2019Kambiyo Muamelelerinde Satış Tutarı Üzerinden Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Oranı Binde Bir OlaraKambiyo Muamelelerinde Satış Tutarı Üzerinden Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Oranı Binde Bir Olarak Belirlenmiştir.k Belirlenmiştir.
4110.06.201901.09.2019 Tarihinden İtibaren Yürürlüğe Girecek “Mobil Ödeme ve Elektronik01.09.2019 Tarihinden İtibaren Yürürlüğe Girecek “Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi” Uygulaması. Belge Yönetim Sistemi” Uygulaması.
4217.06.201916 ve Daha Büyük Yaştaki Araçların İhracı veya Hurdaya Ayrılmasında Uygulanan İlk Araç Alımındaki Özel Tüketim Vergisi İndirim Tutarının 12.06.2019 Tarihinden İtibaren Artırım16 ve Daha Büyük Yaştaki Araçların İhracı veya Hurdaya Ayrılmasında Uygulanan İlk Araç Alımındaki Özel Tüketim Vergisi İndirim Tutarının 12.06.2019 Tarihinden İtibaren Artırımlı Olarak Uygulanması.lı Olarak Uygulanması.
4317.06.2019Sanayi Sicil Belgesine Haiz Olan İşletmeler İle İhracatçılar Birliklerine Üye Olan ihracatçılara Yapılan Kambiyo (Döviz) Satışlarında, Banka Ve Sigorta Muamele Vergisi OranınSanayi Sicil Belgesine Haiz Olan İşletmeler İle İhracatçılar Birliklerine Üye Olan ihracatçılara Yapılan Kambiyo (Döviz) Satışlarında, Banka Ve Sigorta Muamele Vergisi Oranın Sıfır Olarak Uygulanması. Sıfır Olarak Uygulanması.
4402.07.20196183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun, 51’nci maddesi uyarınca
ödeme müddeti içerisinde ödenmeyen amme alacaklarına, 01.07.2019 tarihinden itibaren; vadenin
bitim tarihinden itibaren uygulanacak gecikme zammı oranı %2,56183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun, 51’nci maddesi uyarınca ödeme müddeti içerisinde ödenmeyen amme alacaklarına, 01.07.2019 tarihinden itibaren; vadenin bitim tarihinden itibaren uygulanacak gecikme zammı oranı %2,5 olarak belirlenmesi hakkında. olarak belirlenmesi hakkında.
4502.07.2019Yapı kayıt belgesi (İmar Affı) bedelinin ödeme süreYapı kayıt belgesi (İmar Affı) bedelinin ödeme süresinin uzatılması.sinin uzatılması.
4605.07.2019Yeniden DeYeniden Değerleme Oranığerleme Oranı
4709.07.201947.pdf">01.07.2019-31.12.2019 Tarihleri Arasında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı
4810.07.201930.06.2019 Tarihinde Uygulanacak Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyeti M30.06.2019 Tarihinde Uygulanacak Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Alış Kurları.erkez Bankası Alış Kurları.
4917.07.2019Yeni Oluşturulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Kuruluşuna Turizm Şirketlerinin TuYeni Oluşturulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Kuruluşuna Turizm Şirketlerinin Turizm Payı Beyan ve Ödemeleririzm Payı Beyan ve Ödemeleri
5022.07.2019Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanma İzin Harcı Tutarının 1.500,00 TürkYolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanma İzin Harcı Tutarının 1.500,00 Türk Lirası Olarak Belirlenmesi. Lirası Olarak Belirlenmesi.
5125.07.20197186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hak7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.kında Kanun.
5225.07.2019Yurt Dışından Gelen 50.000,00 Amerikan Doları Veya Üzerindeki Transferin Geliş Sebebinin Tevsiki.Yurt Dışından Gelen 50.000,00 Amerikan Doları Veya Üzerindeki Transferin Geliş Sebebinin Tevsiki.
5329.07.2019Dört İl Haricinde Kalan Diğer İllerde, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Uygulamaya Başlama Tarihinin 01Dört İl Haricinde Kalan Diğer İllerde, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Uygulamaya Başlama Tarihinin 01.01.2020’ye Uzatılması..01.2020’ye Uzatılması.
5405.08.20197186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 2’nci Maddesinde; “Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Türkiye’ye Getirilmesine” ve “Yurt İçinde Bulunan Varlıkların Şirket Kayıt ve Aktifine Alınmasına” İlişkin Olarak, Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılm7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 2’nci Maddesinde; “Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Türkiye’ye Getirilmesine” ve “Yurt İçinde Bulunan Varlıkların Şirket Kayıt ve Aktifine Alınmasına” İlişkin Olarak, Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ Seri No:1.ası Hakkında Genel Tebliğ Seri No:1.
5505.08.2019250.000,00 TL ve Daha Fazla Borcu Olan ve Bu Tutar Üzerinde Kesinleşen Vergi ve Cezası Bulunan Mükelleflerin Açı250.000,00 TL ve Daha Fazla Borcu Olan ve Bu Tutar Üzerinde Kesinleşen Vergi ve Cezası Bulunan Mükelleflerin Açıklanması.klanması.
5620.08.20192019 Yılının İkinci Altı Ayında Gelir Vergisinden İstisna Yurtiçi Gü2019 Yılının İkinci Altı Ayında Gelir Vergisinden İstisna Yurtiçi Gündelik (Harcırah) Tutarları.ndelik (Harcırah) Tutarları.
5720.08.2019Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İle Yurtdışına Yapılacak Yolculuklarda Verilecek GKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İle Yurtdışına Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelik Harcırah Tutarları.ündelik Harcırah Tutarları.
5802.09.20192020 Yılı Bina İnşaat Maliyet Bedellerinin B2020 Yılı Bina İnşaat Maliyet Bedellerinin Belirlenmesielirlenmesi
5902.09.2019İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Bankalara % 80’inin Satılma Zorunluluğuna İlişin Uygulama Süresinin 04.03.2İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Bankalara % 80’inin Satılma Zorunluluğuna İlişin Uygulama Süresinin 04.03.2020 Tarihine Kadar Uzatılması.020 Tarihine Kadar Uzatılması.
6027.09.2019İstanbul İli İçin; Ağustos 2019 Dönemine Ait Muhtasar, Damga Vergisi ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin 30.09.2019 Gİstanbul İli İçin; Ağustos 2019 Dönemine Ait Muhtasar, Damga Vergisi ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin 30.09.2019 Günü Sonuna Kadar Uzatılmaları Hakkında.ünü Sonuna Kadar Uzatılmaları Hakkında.
6101.10.201930.09.2019 Tarihinde Uygulanacak Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriye30.09.2019 Tarihinde Uygulanacak Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Alış Kurları.ti Merkez Bankası Alış Kurları.
6202.10.20196183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun, 51’nci maddesi uyarınca ödeme müddeti içerisinde ödenmeyen amme alacaklarına, 02.10.2019 tarihinden itibaren; vadenin bitim tarihinden itibaren uygulanacak gecikme zammı oranı %2 olarak belirlenmesi hakkında.6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun, 51’nci maddesi uyarınca ödeme müddeti içerisinde ödenmeyen amme alacaklarına, 02.10.2019 tarihinden itibaren; vadenin bitim tarihinden itibaren uygulanacak gecikme zammı oranı %2 olarak belirlenmesi hakkında.
6303.10.2019Bazı Avukatlık HizmetBazı Avukatlık Hizmetlerine %8 Oranında Katma Değer Vergisi Uygulanması.lerine %8 Oranında Katma Değer Vergisi Uygulanması.
6403.10.2019Yatırımlarda Proje Bazlı Devlet Yard<Yatırımlarda Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesi Hk.a href="http://turkerler.com.tr/sirkuler/Sirkuler_2019_66.pdf">Yatırımlarda Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesi Hk.ımı Verilmesi Hk.
6504.10.2019İhracat Bedellerinin Yırda Getirilmİhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi İle İlgili 06.11.2018 Tarihli TCMB İhracat Genelgesi.esi İle İlgili 06.11.2018 Tariİhracat Bedellerinin Yırda Getirilmesi İle İlgili 06.11.2018 Tarihli TCMB İhracat Genelgesi.hli TCMB İhracat Genelgesi.
6611.10.2019T.C. Merkez Bankasından İskonto ve Avans İşlemleT.C. Merkez Bankasından İskonto ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarında Değişiklik Yapılması Hakkında. rinde Uygulanacak Faiz Oranlarında Değişiklik Yapılması Hakkında.
6716.10.2019Yeniden DeğerleYeniden Değerleme Oranıme Oranı
6816.10.2019Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri No:27 ilKatma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri No:27 ile Yapılan Değişiklikler.e Yapılan Değişiklikler.
6917.10.2019Kendisi Veya Yakını Vefat Eden Meslek Mensuplarının (SM-SMMM) Beyanname ile Bildirimlerini Verdikleri Mükelleflerin Zor Durum HükümKendisi Veya Yakını Vefat Eden Meslek Mensuplarının (SM-SMMM) Beyanname ile Bildirimlerini Verdikleri Mükelleflerin Zor Durum Hükümlerinden Yararlandırılması.lerinden Yararlandırılması.
7021.10.2019İş Yeri Adres Değişikliğinde Vergi İdaresine Yapılacak Bildirim ile Mevcut Belgelerin Kullİş Yeri Adres Değişikliğinde Vergi İdaresine Yapılacak Bildirim ile Mevcut Belgelerin Kullanılması Uygulaması.anılması Uygulaması.
7122.10.2019Elektronik Tebligat Kapsamının Elektronik Tebligat Kapsamının Genişletilmesi.Genişletilmesi.
7223.10.2019Elektronik Belge Uygulaması KElektronik Belge Uygulaması Kapsamının Genişletilmesi ve Yeni Düzenlemeler.psamının Genişletilmesi ve Yeni Düzenlemeler.
7324.10.2019Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde DeğişikliElektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:3) k Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:3)
7425.10.20196183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesine göre tecil ve taksitlendirilen amme alacaklarına uygulanacak yıllık tecil faizi oranının belirlen6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesine göre tecil ve taksitlendirilen amme alacaklarına uygulanacak yıllık tecil faizi oranının belirlenmesi hakkında.mesi hakkında.
7525.10.2019Şanlıurfa İli Akçakale, Birecik, Ceylanpınar ve Suruç ilçeleri ile Mardin ili Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde; Eylül 2019 Döneminin; Muhtasar, Damga Vergisi ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin 26 Kasım 2019 Günü Sonuna Kadar Ba ve Bs Formlarının Verilme Sürelerinin 02 Aralık 2019 Günü Sonuna Kadar, Geri Kazanım Katılım Beyannamelerinin Verilme Süresini 25 Kasım 2019 Günü Sonuna Kadar, Elektronik Defterlerin Oluşturma Ve İmzalama Sürelerinin 29 Kasım 2019 Günü Sonuna Kadar, UzatılmalŞanlıurfa İli Akçakale, Birecik, Ceylanpınar ve Suruç ilçeleri ile Mardin ili Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde; Eylül 2019 Döneminin; Muhtasar, Damga Vergisi ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin 26 Kasım 2019 Günü Sonuna Kadar Ba ve Bs Formlarının Verilme Sürelerinin 02 Aralık 2019 Günü Sonuna Kadar, Geri Kazanım Katılım Beyannamelerinin Verilme Süresini 25 Kasım 2019 Günü Sonuna Kadar, Elektronik Defterlerin Oluşturma Ve İmzalama Sürelerinin 29 Kasım 2019 Günü Sonuna Kadar, Uzatılmaları Hakkında.arı Hakkında.
7604.11.201931 Ekim 2019 Günü Sonuna Kadar Olan Elektronik Defter Beratları’nın Yüklenme Süresinin, 04 Kasım 2019 Günü Sonuna31 Ekim 2019 Günü Sonuna Kadar Olan Elektronik Defter Beratları’nın Yüklenme Süresinin, 04 Kasım 2019 Günü Sonuna Kadar Uzatılması. Kadar Uzatılması.
7706.11.2019Turizm PayıTurizm Payı Beyannamesine İlişkin (Sıra No: 1) Tebliğ Beyannamesine İlişkin (Sıra No: 1) Tebliğ
7811.11.2019Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura Kapsamında Yapılan Satışlara ATürkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura Kapsamında Yapılan Satışlara Ait Faturanın Onaylanması.it Faturanın Onaylanması.
7911.11.2019Sermaye Artırımı Taahhüdü Çerçevesinde Yabancı Ortaklardan İleride Gerçekleştirilecek Sermaye Artışı İçin Gelen Dövizin Üç Ay İçinde Gerçekleştirilmesi, Sermaye Artırımının Gerçekleştirilmemesi Halinde Gelen Döviz Tutarının KrSermaye Artırımı Taahhüdü Çerçevesinde Yabancı Ortaklardan İleride Gerçekleştirilecek Sermaye Artışı İçin Gelen Dövizin Üç Ay İçinde Gerçekleştirilmesi, Sermaye Artırımının Gerçekleştirilmemesi Halinde Gelen Döviz Tutarının Kredi İşlemi Olarak Değerlendirileceği. edi İşlemi Olarak Değerlendirileceği.
8020.11.2019Katma Değer Vergisi İadesi TaKatma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi.sdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi.
8125.11.2019Yabancı Merkezi Saklama Kuruluşları Tarafından, Münhasıran Yurt Dışında Yerleşik Hak Sahiplerin Ait Sermaye Piyasası Araçlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Nezdinde Topluca Açılan Hesaplarla İlgili Tevkifat ve Bildirimin Yapılmayacağı, Ancak Başka Hesaba Aktarılan Kıymetin Yabancı Merkezi Saklama Kuruluşları Tarafından, Münhasıran Yurt Dışında Yerleşik Hak Sahiplerin Ait Sermaye Piyasası Araçlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Nezdinde Topluca Açılan Hesaplarla İlgili Tevkifat ve Bildirimin Yapılmayacağı, Ancak Başka Hesaba Aktarılan Kıymetin Maliyetinin Belirlenmesi. Maliyetinin Belirlenmesi.
8209.12.20197194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Ya7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.pılması Hakkında Kanun.
8316.12.2019Ticari Defter TasTicari Defter Tasdikleridikleri
8416.12.201901.01.2020 Tarihinden İtibaren Vergi İdaresine Ödenecek Vergilerin Kamu Bankaları ile P.T.T Vasıtasıyla01.01.2020 Tarihinden İtibaren Vergi İdaresine Ödenecek Vergilerin Kamu Bankaları ile P.T.T Vasıtasıyla Ödemelerin Yapılması. Ödemelerin Yapılması.
8519.12.2019e- Arşiv Fatura Uygulamasına İlişkin Gelir İdaresi başe- Arşiv Fatura Uygulamasına İlişkin Gelir İdaresi başkanlığının Duyurusu.kanlığının Duyurusu.
8623.12.20192020 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 2019 Yılı MTV Tutarları %12 Or2020 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 2019 Yılı MTV Tutarları %12 Oranında Artırılarak Uygulanacaktır.anında Artırılarak Uygulanacaktır.
8723.12.20192019 Yılı Y2019 Yılı Yeniden Değerleme Oranı.eniden Değerleme Oranı.
8824.12.2019T.C. Merkez Bankasından İskonto ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz OranlaT.C. Merkez Bankasından İskonto ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarında Değişiklik Yapılması Hakkında. rında Değişiklik Yapılması Hakkında.
8925.12.2019Sanayi Sicil Belgesine Haiz İmalatçılar, İmalatlarında Kullanmak Üzere Yeni satın Alacakları Makine ve Teçhizata Uygulanan KDV İstisna Tarihi Sanayi Sicil Belgesine Haiz İmalatçılar, İmalatlarında Kullanmak Üzere Yeni satın Alacakları Makine ve Teçhizata Uygulanan KDV İstisna Tarihi 31.12.2022 Tarihine Kadar Uzatılması.31.12.2022 Tarihine Kadar Uzatılması.
9027.12.20192020 Yılında Uy2020 Yılında Uygulanacak Asgari Ücretin Tespiti.gulanacak Asgari Ücretin Tespiti.
9127.12.2019Belirli Kriterler Aşanların 6698 Sayılı Kanuna Göre Kişisel Veriler Kurulunun VERBİS’e 31.12.2019 Olan Kayıt Süresi 30.06.2020 Tarihine KadaBelirli Kriterler Aşanların 6698 Sayılı Kanuna Göre Kişisel Veriler Kurulunun VERBİS’e 31.12.2019 Olan Kayıt Süresi 30.06.2020 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında.r Uzatılması Hakkında.
9227.12.20192020 Yılında Uygulanacak Asgari Geçim2020 Yılında Uygulanacak Asgari Geçim İndirim Tutarları. İndirim Tutarları.
9330.12.2019Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Seri NoÖzel İletişim Vergisi Genel Tebliği Seri No:18:18
9430.12.2019Veraset ve İntikal Vergisi, Matrah ve Nispetleri ile İstisna Tutarları, 01.01.2020 YılıVeraset ve İntikal Vergisi, Matrah ve Nispetleri ile İstisna Tutarları, 01.01.2020 Yılında Uygulanacak Tutarlar.nda Uygulanacak Tutarlar.
9530.12.20192020 Yılına Ait E2020 Yılına Ait Emlak Vergisi Matrahlarının Belirlenmesi.mlak Vergisi Matrahlarının Belirlenmesi.
9630.12.2019193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68 Mükerrer 80, 82, 86, 89/15 ve 103’ncü ve Mükerrer 121 inci Maddelerinde Yer Alan Tutarlar ile 01.01.2006 Tarihinden Önce İhraç Edilenlerden 2018 Takvim Yılında Elde Edilen Bazı Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesinde Dikkate Alınacak İndirim Oranı Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 310 yayımlanmış olup, bu tebliğde; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82, 86 ve 89/15’nci maddelerinde yer alan 01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanacak tutarlar ile 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilenlerden, 2019 takvim yılında elde edilen bazı menkul sermaye iratlarının vergilendirilmesinde dikkate alınacak indirim oranıyla ilgi193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68 Mükerrer 80, 82, 86, 89/15 ve 103’ncü ve Mükerrer 121 inci Maddelerinde Yer Alan Tutarlar ile 01.01.2006 Tarihinden Önce İhraç Edilenlerden 2018 Takvim Yılında Elde Edilen Bazı Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesinde Dikkate Alınacak İndirim Oranı Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 310 yayımlanmış olup, bu tebliğde; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82, 86 ve 89/15’nci maddelerinde yer alan 01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanacak tutarlar ile 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilenlerden, 2019 takvim yılında elde edilen bazı menkul sermaye iratlarının vergilendirilmesinde dikkate alınacak indirim oranıyla ilgili açıklamalar yer almaktadır. li açıklamalar yer almaktadır.
9730.12.2019V.U.K’ununa göre, 01.01.2020 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere UygulanacakV.U.K’ununa göre, 01.01.2020 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Miktarlar. Olan Had ve Miktarlar.
9830.12.20192020 Yılında Ödenecek Motorlu2020 Yılında Ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi Taşıtlar Vergisi Tarifesi
9930.12.201901.01.2020 Tarihinden İtibaren Uygul01.01.2020 Tarihinden İtibaren Uygulanacak, Maktu ve Nispi Harçlar.anacak, Maktu ve Nispi Harçlar.
10030.12.201901.01.2020 Tarihinden İtibaren Uy01.01.2020 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Damga Vergisi Tutar ve Oranları.gulanacak Damga Vergisi Tutar ve Oranları.
10130.12.2019Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılması HaKatma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Seri No: 29)kkında Tebliğ (Seri No: 29)
10230.12.20196183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun, 51’nci maddesi uyarınca ödeme müddeti içerisinde ödenmeyen amme alacaklarına, 31.12.2019 tarihinden itibaren; vadenin bitim tarihinden itibaren uygulanacak gecikme zammı oranı %1,6 olarak belirlenme6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun, 51’nci maddesi uyarınca ödeme müddeti içerisinde ödenmeyen amme alacaklarına, 31.12.2019 tarihinden itibaren; vadenin bitim tarihinden itibaren uygulanacak gecikme zammı oranı %1,6 olarak belirlenmesi hakkında.si hakkında.
10330.12.20196183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesine göre tecil ve taksitlendirilen amme alacaklarına uygulanacak yıllık tecil faizi oranı 30.12.2019 tarihinden İtibaren %15 olarak yeniden be6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesine göre tecil ve taksitlendirilen amme alacaklarına uygulanacak yıllık tecil faizi oranı 30.12.2019 tarihinden İtibaren %15 olarak yeniden belirlenmesi hakkında.lirlenmesi hakkında.
10431.12.2019Değerli Kağıtlar Tablosunda Yer Alan DeDeğerli Kağıtlar Tablosunda Yer Alan Değerli Kağıtların Bedelleriğerli Kağıtların Bedelleri
10531.12.2019İhracat Bedellerinin 180 Günde Yurda Getirilmesi, Gelen Dövizinİhracat Bedellerinin 180 Günde Yurda Getirilmesi, Gelen Dövizin Bozdurma Şartının Kaldırılması. Bozdurma Şartının Kaldırılması.
10631.12.2019Varlık Barışı Kapsamındaki 31.12.2019 Tarihine Kadar Olan Bildirim ve Beyan Sürelerinin 30 Haziran 20Varlık Barışı Kapsamındaki 31.12.2019 Tarihine Kadar Olan Bildirim ve Beyan Sürelerinin 30 Haziran 2020 Tarihine Kadar Uzatılması Hk.20 Tarihine Kadar Uzatılması Hk.
10731.12.2019Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Yer Alan İndirimli Kurumlar Vergisi ile Katma Değer Vergisi İade Uygulama SüYatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Yer Alan İndirimli Kurumlar Vergisi ile Katma Değer Vergisi İade Uygulama Sürelerinin Uzatılması.relerinin Uzatılması.
10831.12.201931.12.2019 Tarihinde Uygulanacak31.12.2019 Tarihinde Uygulanacak Döviz Kurları Döviz Kurları
10931.12.2019İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetler Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında 1963 Sayılı Cumhuİhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetler Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında 1963 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Hakkında.rbaşkanı Kararı Hakkında.
NOTARİHKONU
2018’0102.01.20186102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530 uncu Maddesine Göre T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Temerrüt Faiz Oranı.6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530’ncu Maddesine Göre T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Temerrüt Faiz Oranı
2018’0203.01.2018Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik OlarakGelir Vergisi Kanununun Geçici 82’nci Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin uzatılması, Bazı Mallara Uygulanacak Tütün fonu Tutarları, Kaynak Kullanım Fonu Kesintisi Oranları ve Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarların Değişikliği. Bireysel Emeklilik Sigortalarının Yaptırılması Hakkında Yönetmelik
2018'0303.01.20182018 Yılında Uygulanacak Asgari Geçim İndirim Tutarları.
2018’0408.01.201801.01.2018-30.06.2018 Tarihleri Arasında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı
2018’0508.01.2018Bazı İçeceklerin ve Makaronların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kapsamına Alınmasına İlişkin Tebliğ.
2018’0615.01.20182018 Yılının İlk Altı Ayında Gelir Vergisinden İstisna Yurtiçi Gündelik (Harcırah) Tutarları.
2018’0715.01.2018Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura İle Yapılan Satışlara Ait Faturanın Gümrük idaresinden Onaylatılması Halinde Bu Satışların İhracat Sayılacakları Hakkında.
2018’0819.01.2018Bankaların, Karşılıksız Çıkan Her Bir Çek Yaprağı İçin Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Tutarın Artırılması
2018’0926.01.20182018 Yılında Uygulanacak Sosyal Sigorta Prim Matrahları İle Sigorta Priminden Muaf Tutulacak Ücretler ile Sigortalılara Ödenecek Yardımlarla İlgili, SGK’nun 2018-02 Sayılı Genelgesi.
2018’1006.02.2018Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:17) Hakkında,
2018’1106.02.2018Denizaltı Karayolu Tünellerinin Geçişinde Uygulanan Katma Değer Vergisi Oranın %18’den %8’e İndirilmesi.
2018’1207.02.2018Sanayi Sicil Belgesi Sahibi İşletmelerin, 2017 Yılına Ait Yıllık İşletme Cetvellerini Vermeleri Hakkında.
2018’1312.02.2018Ekim-Kasım-Aralık 2017 Dönemine Ait Dördüncü Üç Aylık Geçici Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması Hakkında
2018’1419.02.2018Kuzey Kıbrıs İle Yurtdışına Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelik Harcırahlara Dair Karar.
2018’1523.02.2018Defter Beyan Sistemine Tabi Olan Serbest Meslek Erbabının, Sisteme Yapılması Gereken Ocak 2018 Ayına/Dönemine Ait Son Kayıt Tarihinin, 02 Nisan 2018 Tarihi Sonuna Kadar Uzatılması ve Söz Konusu Döneme Ait Beyanların “Beyanname Düzenleme Programı” Aracılığıyla Yapılabilmeleri
2018’1627.02.2018Zor Durumda Olan Vergiye Uyumlu Ticari, Zirai, Serbest Meslek Erbabı ile Basit Usule Tabi Mükelleflerin Borçlarının Tecili.
2018’1727.02.2018Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemleri Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar
2018’1801.03.2018İnteraktif Vergi Dairesi Uygulaması
2018'1920.03.20187099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Muhtelif Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.
2019'2021.03.2018Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Kuruluşlarında Vergi Mevzuatına Göre Kullanacakları Defterlerin Ticaret Sicili Müdürlüğü Tarafından Tasdikleri.
2018'2126.03.20182017 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması hakkında.
2018'2227.03.2018Zor Durumda Olan Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Teciline İlişkin Tebliğ.
2018'2328.03.2018Defter Beyan Sistemine Tabii Olan Serbest Meslek Erbabının, Sisteme Yapılması Gereken Şubat 2018 Ayına/Dönemine Ait Son Kayıt Tarihinin, 02 Mayıs 2018 Tarihi Sonuna Kadar Uzatılması ve Söz Konusu Döneme Ait Beyanların “Beyanname Düzenleme Programı” Aracılığıyla Verilebilmeleri.
2018'2402.04.20187103 Sayılı Kanunla Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlandı.
2018'2505.04.20182018 Yılının Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı.
2018'2612.04.2018Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7104 Sayılı Kanun.
2018'2720.04.20181- 2017 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin 30 Nisan 208 Günü Sonuna Kadar Uzatılması. 2- 30 Nisan 2018 Günü Sonuna Kadar Olan Elektronik Defter Beratları’nın Yüklenme Süresinin, 04 Haziran 2018 Günü Sonuna Kadar Uzatılması.
2018'2825.04.2018Mart 2018 Dönemine Ait Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin 26.04.2018 Perşembe Günü Sonuna Kadar Uzatılması Hakkında.
2018'2907.05.20182018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Uygulanan Vergi Oranlarında Yapılan Değişiklikler ile Katma Değer Vergisinden İstisna Edilerek Alınabilecek Makine ve Teçhizat Listeleri Yer Almaktadır.
2018'3011.05.2018Ocak, Şubat ve Mart 2018 Dönemine ait Birinci Üç Aylık Geçici Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması hakkında.
2018'3118.05.2018Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesinden Alınması Hakkında.
2018'3218.05.20182018/11750 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Esnaf Muaflığı Kapsamındaki Konutlarda Üretilen Elektrik Teslimlerinde Uygulanacak Gelir Vergisi Stopaj Oranın 0 Olarak, Konut ve İşyeri Teslimlerinde, 31.10.2018 Tarihine Kadar Katma Değer Vergisi Oranın %8 olarak tespiti ile 1997 Yılından Büyük Araçlara Hurda Teslimi Nedeniyle uygulanacak Yeni Alınacak Araçların Özel Tüketim Vergisi Matrahına Göre Uygulanacak ÖTV İndirimi.
2018'3321.05.20187143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, bu kanunla; Bazı kamu alacaklarında ödeme kolaylığı, kesinleşmiş ve kesinleşecek ihtilaflı vergi ve cezaların ödenmesi, gelir, kurumlar, katma değer vergisi, gelir stopaj vergileriyle ilgili matrah artırımları, yurt dışındaki varlıkların Türkiye’ye getirilmesi, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan sigorta borçlarının (prim/idari para cezaları) taksitlendirilerek ödenmesi, meslek kuruluşlarına olan aidat borçlarının taksitlendirilerek ödenmesi, emeklilere dini bayramlarda biner TL ikramiye ödenmesi, öğrenci ve imar affı ile Belediyelere olan borçların yapılandırılarak ödenmesine ilişkin getirilen düzenlemeler şöyledir;
2018'3422.05.2018Nisan 2018 Dönemine Ait Muhtasar, Damga Vergisi ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin 28.05.2018 Günü Sonuna Kadar Uzatılmaları hakkında.
2018'3528.05.201801.01.2018 Hesap Döneminden İtibaren Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler
2018'3629.05.201831 Mayıs 2018 Günü Sonuna Kadar Olan Elektronik Defteri Oluşturma, İmzalanma ve Defter Beratları’nın Gelir İdaresi Başkanlığı Sistemine Yüklenme Süresini, 08 Haziran 2018 Cuma Günü Sonuna Kadar Uzatılması hakkında.
2018'3729.05.201825 Mayıs 2018 Tarihli 30431 Sayılı Resmi Gazetede; 7103 Sayılı Kanunla İlgili Yayımlanan Vergi Tebliğleri Hakkında.
2018'3830.05.2018Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Bütün Mükellefler Tarafından 01.10.2018 Tarihinde Uygulamaya Başlanılacağı.
2018'3930.05.2018Basit Usule Tabi Mükelleflerin Defter Beyan Sistemi Kapsamında, Sisteme Başvurunun 30.09.2018 Tarihine ile Yapılacak Üç Aylık Kayıtların 31.10.2018 Tarihine Kadar Uzatılması.
2018'4030.05.20187144 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.
2018'4130.05.2018Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1)
2018'4208.06.2018Dahilde İşleme İzin Belgeleri/Dahilde İşleme İzinlerine İlişkin Ek Süre Başvuruları Hk.
2018'4308.06.2018Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1)Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1)
2018'4408.06.20187143 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yen7143 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ.iden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ.
2018'4511.06.2018Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanununa İstinaden Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının YapılandırılmBazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanununa İstinaden Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yapılandırılmasıyla İlgili “Genelge 2018-19”asıyla İlgili “Genelge 2018-19”
2018'4611.06.20186736 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasın6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılma6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ.sına İlişkin Tebliğ.a İlişkin Tebliğ.
2018'4712.06.2018Ekonomi Bakanlığına Yapılacak Bilgilendirme ve Bazı Müracaatların Ekonomi Bakanlığına Yapılacak Bilgilendirme ve Bazı Müracaatların Elektronik Ortamda Yapılması.Elektronik Ortamda Yapılması.
2018'4813.06.2018İnşaat İşlerinde Arsa Sahibi ile Müteahhidin Karşılık Mal Teslimlerinde KDV Matrahı, KDV’siz Makine ve Teçhizat Alımları ile Diğer Bazı Konulara İlişkin KDV Tebliği (Seri İnşaat İşlerinde Arsa Sahibi ile Müteahhidin Karşılık Mal Teslimlerinde KDV Matrahı, KDV’siz Makine ve Teçhizat Alımları ile Diğer Bazı Konulara İlişkin KDV Tebliği (Seri No:18) Hakkında. No:18) Hakkında.
2018'4920.06.2018Mayıs 2018 Dönemine Ait Muhtasar, Damga Vergisi ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin 26.06.2018 Günü Sonuna Kadar UzatılmalarıMayıs 2018 Dönemine Ait Muhtasar, Damga Vergisi ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin 26.06.2018 Günü Sonuna Kadar Uzatılmaları hakkında. hakkında.
2018'5029.06.2018T.C. Merkez Bankasından İskonto ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz OrT.C. Merkez Bankasından İskonto ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarında Değişiklik Yapılması Hakkında.anlarında Değişiklik Yapılması Hakkında.
2018'5103.07.2018Hizmet Erbabına Ödenen Tazminatlarda İstisna, Kreş Yardımı, Konutlarda Elektrik Enerjisi Üretimi ve İlave Asgari Geçim İndirimi UyHizmet Erbabına Ödenen Tazminatlarda İstisna, Kreş Yardımı, Konutlarda Elektrik Enerjisi Üretimi ve İlave Asgari Geçim İndirimi Uygulaması Hakkında.gulaması Hakkında.
2018'5203.07.201830.06.2018 Tarihinde Uygulanacak 30.06.2018 Tarihinde Uygulanacak Döviz KurlarıDöviz Kurları
2018'5303.07.20182018 Yılı Ocak- Eylül Döneminde, işverenlere 100,00 TL A2018 Yılı Ocak- Eylül Döneminde, işverenlere 100,00 TL Asgari Ücret Desteği Verilmesi Hakkında.sgari Ücret Desteği Verilmesi Hakkında.
2018'5404.07.2018Yeniden Değerleme Yeniden Değerleme OranıOranı
2018'5505.07.20187143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 10/13’üncü Maddesindeki; “Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Türkiye’ye Getirilmesine” ve “Yurt İçinde Bulunan Varlıkların Şirket Kayıt ve Aktifine Alınmasın7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 10/13’üncü Maddesindeki; “Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Türkiye’ye Getirilmesine” ve “Yurt İçinde Bulunan Varlıkların Şirket Kayıt ve Aktifine Alınmasına” İlişkin Olarak Seri No:3 Genel Tebliği Hakkında.a” İlişkin Olarak Seri No:3 Genel Tebliği Hakkında.
2018'5605.07.201801.07.2018-31.02.2018 Tarihleri Arasında Uygulanacak Kıde01.07.2018-31.02.2018 Tarihleri Arasında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanım Tazminatı Tavanı
2018'5709.07.2018Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri, 25.05.2018 Tarihi İtibariyle Aktiflerinde Kayıtlı Taşınmazlarını Değerleri Üzerinden, 30.09.2018 Tarihine Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri, 25.05.2018 Tarihi İtibariyle Aktiflerinde Kayıtlı Taşınmazlarını Değerleri Üzerinden, 30.09.2018 Tarihine Kadar Yeniden Değerlemeye Tabi Tutabilmeleri Hakkında.Kadar Yeniden Değerlemeye Tabi Tutabilmeleri Hakkında.
2018'5809.07.2018250.000,00 TL ve Daha Fazla Borcu Olan ve Bu Tutar Üzerinde Kesinleşen Vergi ve Cez250.000,00 TL ve Daha Fazla Borcu Olan ve Bu Tutar Üzerinde Kesinleşen Vergi ve Cezası Bulunan Mükelleflerin Açıklanması.ası Bulunan Mükelleflerin Açıklanması.
2018'5910.07.2018Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde DeğişiklKatma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:19) Hakkında.ik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:19) Hakkında.
2018'6011.07.2018Gelir Vergisi Stopaj Teşviki UygulamasGelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulaması Hakkında.ı Hakkında.
2018'6126.07.2018Haziran 2018 Dönemine Ait Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin 26.07.2018 Perşembe Günü Sonuna KHaziran 2018 Dönemine Ait Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin 26.07.2018 Perşembe Günü Sonuna Kadar Uzatılması Hakkında.adar Uzatılması Hakkında.
2018'6315.08.2018Büyük ve Küçükbaş Hayvanların Belirli Dernek ile Vakıflara Tesliminde 10.09.2018 Tarihine Kadar %1 Oranında Katma Değer Vergisi UygulanBüyük ve Küçükbaş Hayvanların Belirli Dernek ile Vakıflara Tesliminde 10.09.2018 Tarihine Kadar %1 Oranında Katma Değer Vergisi Uygulanması.ması.
2018'6427.08.2018Temmuz 2018 Dönemine Ait Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri İle Bu Beyanlar Dolayısıyla Tahakkuk Eden Vergilerin Ödeme Sürelerinin 28.08.2018 Salı Günü Sonuna Kadar UzatıTemmuz 2018 Dönemine Ait Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri İle Bu Beyanlar Dolayısıyla Tahakkuk Eden Vergilerin Ödeme Sürelerinin 28.08.2018 Salı Günü Sonuna Kadar Uzatılması Hakkında.lması Hakkında.
2018'6529.08.20187143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10’uncu Maddesi Kapsamında Yurt Dışından Getirilecek Varlıkların Sahiplerinin Diğer Gerç7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10’uncu Maddesi Kapsamında Yurt Dışından Getirilecek Varlıkların Sahiplerinin Diğer Gerçek Kişiler Olabileceği Hakkında.ek Kişiler Olabileceği Hakkında.
2018'6629.08.20187143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanunun 19’ncu Maddesinin 13’ncü Fıkrasının (h) Bendinde Yer Alan Süre7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanunun 19’ncu Maddesinin 13’ncü Fıkrasının (h) Bendinde Yer Alan Sürelerin Bitim Tarihinden İtibaren 6 Ay Uzatılmaları Hakkında.lerin Bitim Tarihinden İtibaren 6 Ay Uzatılmaları Hakkında.
2018'6731.08.2018Türk Parasının Kıymeti Koruma Kanununa İlave Edilen Ek Madde 1’de Bakanlıkça, Vergi İdaresine Verilecek GTürk Parasının Kıymeti Koruma Kanununa İlave Edilen Ek Madde 1’de Bakanlıkça, Vergi İdaresine Verilecek Görevlerin yerine Getirilmesi Hakkında.örevlerin yerine Getirilmesi Hakkında.
2018'6803.09.2018Avans Kar Payı Dağıtımı Tebliğinde Yapılan Değişiklik ile Bu Değişikliklerin İşlenmiş Tebliğin SonAvans Kar Payı Dağıtımı Tebliğinde Yapılan Değişiklik ile Bu Değişikliklerin İşlenmiş Tebliğin Son Hali Hakkında. Hali Hakkında.
2018'6905.09.20186183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun, 51’nci maddesi uyarınca ödeme müddeti içerisinde ödenmeyen amme alacaklarına vadenin bitim tarihinden itibaren uygulanacak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun, 51’nci maddesi uyarınca ödeme müddeti içerisinde ödenmeyen amme alacaklarına vadenin bitim tarihinden itibaren uygulanacak gecikme zammı oranın %2 olarak belirlenmesi hakkında.gecikme zammı oranın %2 olarak belirlenmesi hakkında.
2018'7006.09.20186183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesine göre tecil ve taksitlendirilen amme alacaklarına uygulanacak yıllık tecil faizi oranı ile aynı Kanunun 51. maddesi uyarınca ödeme müddeti içerisinde ödenmeyen amme alacaklarına vadenin bitim tarihinden itibaren uygulanacak gecikme zammı ora6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesine göre tecil ve taksitlendirilen amme alacaklarına uygulanacak yıllık tecil faizi oranı ile aynı Kanunun 51. maddesi uyarınca ödeme müddeti içerisinde ödenmeyen amme alacaklarına vadenin bitim tarihinden itibaren uygulanacak gecikme zammı oranının belirlenmesi hakkında.nının belirlenmesi hakkında.
2018'7106.09.2018Altı Ay Süre İle İhracat Bedellerinin 180 Gün İçerisinde Türkiye’ye Getirilerek %8Altı Ay Süre İle İhracat Bedellerinin 180 Gün İçerisinde Türkiye’ye Getirilerek %80’inin Bankaya Bozdurulması Zorunluluğu.0’inin Bankaya Bozdurulması Zorunluluğu.
2018'7206.09.2018Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Gayrimaddi Haklardan Elde Edilecek Kazançlarda Uygulanacak Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnasına Dair Bakanlar Kurulu KaraTeknoloji Geliştirme Bölgelerinde Gayrimaddi Haklardan Elde Edilecek Kazançlarda Uygulanacak Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnasına Dair Bakanlar Kurulu Karar’ında Değişiklik Yapılması.r’ında Değişiklik Yapılması.
2018'7307.09.2018Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına DKatma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 20)air Tebliğ (Seri No: 20)
2018'7413.09.2018Türkiye’de Yerleşik Kişilerin, Aralarında Yaptıkları Bazı Sözleşmelerin Türk Lirası OlaTürkiye’de Yerleşik Kişilerin, Aralarında Yaptıkları Bazı Sözleşmelerin Türk Lirası Olarak Yapılması Hakkında.rak Yapılması Hakkında.
2018'7519.09.2018Türk Ticaret Kanunun 376’ncı Maddesine Göre Sermayenin Kaybı, Borca Batık Durumunda Bulunan Şirketlerin Yapması Gereken UygulamaTürk Ticaret Kanunun 376’ncı Maddesine Göre Sermayenin Kaybı, Borca Batık Durumunda Bulunan Şirketlerin Yapması Gereken Uygulamalar Hakkında Tebliğ.lar Hakkında Tebliğ.
2018'7621.09.2018Türk Ticaret Kanununa Göre Bağımsız Denetime Tabii Olmayan Şirketlerin, 2018 Hesap Döneminde Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Tarafından Neşredilen Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardını (BOBİ FRS), Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) veya Muhasebe Sistemi Genel Tebliğleri (MSGUT) Raporlama Standartlarından Birinin Uygulanmasının Şirketlerin İsteklerine Göre Herhangi Bir Standardı UygulayabileceklerTürk Ticaret Kanununa Göre Bağımsız Denetime Tabii Olmayan Şirketlerin, 2018 Hesap Döneminde Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Tarafından Neşredilen Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardını (BOBİ FRS), Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) veya Muhasebe Sistemi Genel Tebliğleri (MSGUT) Raporlama Standartlarından Birinin Uygulanmasının Şirketlerin İsteklerine Göre Herhangi Bir Standardı Uygulayabilecekleri Hakkında.i Hakkında.
2018'7702.10.20187143 Sayılı Kanun Kapsamında, 01.10.2018 Tarihine Kadar Ödenmesi Gereken İlk Taksit Süresinin 15.10.2018 Tarihine7143 Sayılı Kanun Kapsamında, 01.10.2018 Tarihine Kadar Ödenmesi Gereken İlk Taksit Süresinin 15.10.2018 Tarihine (bu gün dahil) kadar uzatılması. (bu gün dahil) kadar uzatılması.
2018'7808.10.2018YenideYeniden Değerleme Oranı.n Değerleme Oranı.
2018'7908.10.201830.09.2018 Tarihinde Uygulanacak Döviz Kurları
2018'8010.10.2018Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar İle Döviz ve Dövize Endeskli Sözleşmelerin Kabul Edilmesi ve Daha Önce Akdedilen Sözleşmelerin Türk LiraTürk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar İle Döviz ve Dövize Endeskli Sözleşmelerin Kabul Edilmesi ve Daha Önce Akdedilen Sözleşmelerin Türk Lirasına Çevrilmeleri Mecburiyeti Hakkında. sına Çevrilmeleri Mecburiyeti Hakkında.
2018'8110.10.2018Katma Değer Vergisinde Sorumlu Sıfatıyla Eksik beyan Edilen Katma Değer Vergisi TKatma Değer Vergisinde Sorumlu Sıfatıyla Eksik beyan Edilen Katma Değer Vergisi Tutarında Uygulanacak Durum Hakkında.utarında Uygulanacak Durum Hakkında.
2018'8230.10.2018Dört İl Haricinde Kalan Diğer İllerde, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Uygulamaya Başlama Tarihinin 01.0Dört İl Haricinde Kalan Diğer İllerde, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Uygulamaya Başlama Tarihinin 01.07.2019’a Uzatılması.7.2019’a Uzatılması.
2018'8331.10.2018Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanan Mükelleflerin Cihazlarından Düzenlenen ÖKC Günlük Kapanış (Z) Raporlarına Ait Mali Bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığına Bildirim Tarihinin Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanan Mükelleflerin Cihazlarından Düzenlenen ÖKC Günlük Kapanış (Z) Raporlarına Ait Mali Bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığına Bildirim Tarihinin 01.01.2019’a Uzatılması.01.01.2019’a Uzatılması.
2018'8401.11.2018Tapu Alım Satım Harcının %015, Bazı Mallarda Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarında Yapılan Değişikliklerin, 31.12.201Tapu Alım Satım Harcının %015, Bazı Mallarda Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarında Yapılan Değişikliklerin, 31.12.2018 Tarihine Kadar Uygulanması. Tarihine Kadar Uygulanması.
2018'8508.11.2018T.C. Merkez Bankası Tarafından İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesiyle İlgili Usul ve EsaslarınT.C. Merkez Bankası Tarafından İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesiyle İlgili Usul ve Esasların Belirlendiği İhracat Genelgesi. Belirlendiği İhracat Genelgesi.
2018'8621.11.2018Türk Parasını Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara, Cumhurbaşkanın 85 Sayılı Kararıyla Eklenen Geçici 8’nci Maddedeki Dövizli/Dövize Endeksli Sözleşmelerin Türk Lirasına ÇevrilmTürk Parasını Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara, Cumhurbaşkanın 85 Sayılı Kararıyla Eklenen Geçici 8’nci Maddedeki Dövizli/Dövize Endeksli Sözleşmelerin Türk Lirasına Çevrilmesiyle İlgili Yeni Yapılan Değişiklikler hk.esiyle İlgili Yeni Yapılan Değişiklikler hk.
2018'8723.11.2018Döviz Cinsinden Kararlaştırılmış Sözleşmelerin Türk Parasına Çevrilmelerinde Damga Vergisi Döviz Cinsinden Kararlaştırılmış Sözleşmelerin Türk Parasına Çevrilmelerinde Damga Vergisi Uygulaması.Uygulaması.
2018'8830.11.20182018 Yılı Yeniden2018 Yılı Yeniden Değerleme Oranı. Değerleme Oranı.
2018'8903.12.20187143 Sayılı Kanunun 10’ncu Maddesinde 13’ncü Fıkrasında Yer Alan, Varlık Barışına İlişkin Bildirim İle %2 Oranındaki Vergi Ödeme Sü7143 Sayılı Kanunun 10’ncu Maddesinde 13’ncü Fıkrasında Yer Alan, Varlık Barışına İlişkin Bildirim İle %2 Oranındaki Vergi Ödeme Sürelerinin Altı Ay Uzatılması.relerinin Altı Ay Uzatılması.
2018'9014.12.2018Katma Değer Vergisi Oranları İle İlgili, 2007/13033 Sayılı Bakanlar KuKatma Değer Vergisi Oranları İle İlgili, 2007/13033 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Yapılan Değişiklik Hk.rulu Kararında Yapılan Değişiklik Hk.
2018'9119.12.2018İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri ile Bu Hizmetlere İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri ile Bu Hizmetlere Aracılık Edenlerden Sorumlulukta Vergi Kesintisi Yapılması.Aracılık Edenlerden Sorumlulukta Vergi Kesintisi Yapılması.
2018'9219.12.20182019 Yılınd2019 Yılında Uygulanacak Asgari Ücretin Tespiti.a Uygulanacak Asgari Ücretin Tespiti.
2018'9327.12.2018Çalışan Personellerin İşverenleri Tarafından Bireysel EmekliÇalışan Personellerin İşverenleri Tarafından Bireysel Emekliliğe Tabi Olacakların Uygulaması.liğe Tabi Olacakların Uygulaması.
2018'9531.12.20187143 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırmadan Dolayı Süresinde Ödenmeyen Taksitlerin 29.02.2019 Tarihine Kadar Ödenmeleri Halinde, Bu Kanun Kapsamındaki Haklardan 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırmadan Dolayı Süresinde Ödenmeyen Taksitlerin 29.02.2019 Tarihine Kadar Ödenmeleri Halinde, Bu Kanun Kapsamındaki Haklardan Yararlanmaya Devam Edileceği Hk.Yararlanmaya Devam Edileceği Hk.
2018'9631.12.20182019 Yılında Uygulanacak Asgari Geçim İndirim Tutarları.Yeniden Değerleme Oranı Olarak 2019 Yılında Uygulanacak Asgari Geçim İndirim Tutarları.rkuler_2018_96.pdf">2018 Yılında Uygulanan Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarını, 2019 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı Olarak %15,9 Uygulanarak Belirlenmesi.%15,9 Uygulanarak Belirlenmesi.
2018'9731.12.20182018 Yılında Uygulanan Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarını, 2019 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı Olarak %12018 Yılında Uygulanan Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarını, 2019 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı Olarak %15,9 Uygulanarak Belirlenmesi.5,9 Uygulanarak Belirlenmesi.
2018'9831.12.2018193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48 Mükerrer 80, 82, 86, 89/15 ve 103’ncü Maddelerinde Yer Alan Tutarlar ile 01.01.2006 Tarihinden Önce İhraç Edilenlerden 2018 Takvim Yılında Elde Edilen Bazı Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesinde Dikkate Alınacak İndirim Oranı Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 305 yayımlanmış olup, bu tebliğde; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 89/15’nci maddelerinde yer alan 01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanacak tutarlar ile 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilenlerden, 2018 takvim yılında elde edilen bazı menkul sermaye iratlarının vergilendirilmesinde dikkate alınacak indirim oranıyla ilgil193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48 Mükerrer 80, 82, 86, 89/15 ve 103’ncü Maddelerinde Yer Alan Tutarlar ile 01.01.2006 Tarihinden Önce İhraç Edilenlerden 2018 Takvim Yılında Elde Edilen Bazı Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesinde Dikkate Alınacak İndirim Oranı Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 305 yayımlanmış olup, bu tebliğde; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 89/15’nci maddelerinde yer alan 01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanacak tutarlar ile 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilenlerden, 2018 takvim yılında elde edilen bazı menkul sermaye iratlarının vergilendirilmesinde dikkate alınacak indirim oranıyla ilgili açıklamalar yer almaktadır. i açıklamalar yer almaktadır.
2018'9931.12.2018V.U.K ’ununa göre, 01.01.2019 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak OV.U.K ’ununa göre, 01.01.2019 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Miktarlar.lan Had ve Miktarlar.
2018'10031.12.201801.01.2019 Tarihinden İtibaren01.01.2019 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Damga Vergisi Tutar ve Oranları. Uygulanacak Damga Vergisi Tutar ve Oranları.
2018'10131.12.201801.01.2019 Tarihinden İtibaren Uygulanac01.01.2019 Tarihinden İtibaren Uygulanacak, Maktu ve Nispi Harçlar.ak, Maktu ve Nispi Harçlar.
2018'10231.12.20182019 Yılında Ödenecek M2019 Yılında Ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesiotorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
2018'10331.12.2018Özel İletişim Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Seri No:17Vergisi Genel Tebliği Seri No:17
2018'10431.12.2018Veraset ve İntikal Vergisi, Matrah ve Nispetleri ile İstisna Tutarları, 01.01.2018 YVeraset ve İntikal Vergisi, Matrah ve Nispetleri ile İstisna Tutarları, 01.01.2018 Yılında Uygulanacak Tutarlar.ılında Uygulanacak Tutarlar.
2018'10531.12.20182019 Yı2019 Yılına Ait Emlak Vergisi Matrahlarının Belirlenmesiına Ait Emlak Vergisi Matrahlarının Belirlenmesi
2018'10631.12.2018Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılması Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Seri No:22)Hakkında Tebliğ (Seri No:22)
2018'10731.12.201831.12.2018 Tarihinde Uygulanaca31.12.2018 Tarihinde Uygulanacak Döviz Kurlarık Döviz Kurları
2018'10831.12.2018Değerli Kağıtlar Tablosunda Yer Alan Değerli KaDeğerli Kağıtlar Tablosunda Yer Alan Değerli Kağıtların Bedelleriğıtların Bedelleri
2018'10931.12.2018Tapu Alım Satım Harcının %015, Bazı Mallarda Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarında Yapılan Değişikliklerin, 31.03.2019 TarihineTapu Alım Satım Harcının %015, Bazı Mallarda Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarında Yapılan Değişikliklerin, 31.03.2019 Tarihine Kadar Uygulanması. Kadar Uygulanması.
2018'11031.12.2018Bazı Motosikletlerin 31.03.2019 Tarihine Kadar Olan Teslimlerinde Uygulanan Özel Tüketim Vergisi OranıBazı Motosikletlerin 31.03.2019 Tarihine Kadar Olan Teslimlerinde Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranın Sıfır Olarak Uygulanması.n Sıfır Olarak Uygulanması.
2018'11131.12.2018Bazı Taşıtların 31.03.2019 Tarihine Kadar Olan Teslimlerinde Uygulanan Katma Değer Vergisi OranlBazı Taşıtların 31.03.2019 Tarihine Kadar Olan Teslimlerinde Uygulanan Katma Değer Vergisi Oranlarının %1 Olarak Uygulanması.arının %1 Olarak Uygulanması.
NOTARİHKONU
2017’0102.01.20176102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530 uncu Maddesine Göre T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Temerrüt Faiz Oranı.
2017’0204.01.2017Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Bireysel Emeklilik Sigortalarının Yaptırılması Hakkında Yönetmelik
2017’0304.01.201701.01.2017-30.06.2017 Tarihleri Arasında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı
2017’0410.01.2017Ticaret Sicili Haraçlarının, İstanbul Ticaret Odası Tarafından Tahsiline Yetki Verilmesi.
2017’0520.01.20172017 Yılında Verilecek Yurtiçi Gündelikleri
2017’0620.01.2017Bankaların, Karşılıksız Çıkan Her Bir Çek Yaprağı İçin Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Tutarın Artırılması.
2017’0720.01.2017Kuzey Kıbrıs İle Yurtdışına Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelik Harcırahlara Dair Karar
2017’0831.01.20176770 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.
2017’0906.02.20172017/9759 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi ile Damga Vergisinde Yapılan Değişiklikler.
2017’1006.02.2017Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna Eklenen Geçici 2’nci Maddeye Göre Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasıyla İlgili Seri No:5 Tebliğ.
2017’1109.02.20174447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu Kapsamında Özel Sektör İşverenlerce İşe Yeni Alınacak Personeller İçin Uygulanacak Destekler.
2017’1213.02.2017Türk Uluslar arası Gemi Siciline Kaydedilen Gemilerin Satışı Halinde Uygulanacak Kurumlar Vergisi İstisnası ve Küçük Orta Büyüklükteki İşletmelerin Birleşmeleri Hallerinde Uygulanacak İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması.
2017’1314.02.2017Vergi Usul Kanunun 153/A Maddesine Göre, Münhasıran Sahte Belge Düzenlemesi Nedeniyle Mükellefiyet Kayıtlarının Resen Terkin Edilmesi Halinde Yeniden İşe Başlamada Alınması Gereken Teminat Uygulaması.
2017’1415.02.2017Ekim-Kasım-Aralık 2016 Dönemine Ait Dördüncü Üç Aylık Geçici Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması hakkında.
2017’1517.02.2017Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
2017’1621.02.2017Muhtasar ve Prim Hizmet Belgelerinin Birleştirilerek 01.01.2018 Tarihinden İtibaren Maliye Bakanlığına Elektronik Ortamda Verilmesi.
2017’1722.02.20176770 Sayılı Kanunun 27 inci Maddesiyle, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Eklenen Geçici Madde 71 İle Getirilen İşveren Sigorta Prim Desteğinin 2017 Yılında Uygulaması Hakkında.
2017’1822.02.2017Sanayi Sicil Belgesi Sahibi İşletmelerinin 2016 Yılına Ait Yıllık İşletme Cetvellerini Vermeleri Hakkında.
2017’1922.02.2017Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde; Önemli Değişikliklerin Yapıldığı 11 Seri No’lu KDV Tebliği.
2017’2028.02.2017Kasım 2017 Ayına Ait Elektronik Defterlerin 06.03.2017 Günü Sonuna Kadar Elektronik İmza veya Mali Mühürle İmzalanma ve Gelir İdaresi Başkanlığının Bilgi İşlem Sistemine Yüklenmesi Gereken Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Sürenin Uzatılması.
2017’2102.03.2017Gelir İdaresi Başkanlığınca Yapılan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Eşleştirme Ek:(8)” Bildirimi Duyurusu.
2017’2215.03.2017Vergisini Zamanında Ödeyen Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerine %5 Oranındaki Vergi İndirimi ile Yurt Dışında İkamet Eden Türk ve Yabancı Gerçek/Tüzel Kişilere Gayrimenkul Satışlarında Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulaması.
2017’2315.03.2017Damga Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu ve Kaynak Kullanım Destekleme Fonunda Yapılan Değişiklikler.
2017’2416.03.20174447 Sayılı İşsizlik Kanununa Eklenen Geçici 18’nci Madde Kapsamında Özel Sektör İşverenlerce İstihdam Edilecek İlave Personel İçin Vergi Teşvik Uygulaması.
2017’2523.03.2017Şubat 2017 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 2016 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması hakkında.
2017’2630.03.2017Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi İçin Elektronik Ortamda Verilmesi Gereken “Ek:8 – Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Formunun Verilme Süresi 02.05.2017 Salı Günü Sonuna Kadar Uzatılması.”
2017’2704.04.20172017 Yılının Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Negatif Oluşması Hk.
2017’2804.04.201731.03.2017 Tarihinde Uygulanacak Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Alış Kurları.
2017’2910.04.2017Çiftçilerin Toptancı Hallerinde Yaptığı Satışlara İlişkin Tahsilat ve Ödemeler Tevsik Mecburiyeti Kapsamından Çıkartılması.
2017’3020.04.201702 Mayıs 2017 Günü Sonuna Kadar Olan Elektronik Defter Beratları’nın Yüklenme Süresinin, 31 Mayıs 2017 Günü Sonuna Kadar Uzatılması.
2017’3120.04.20171-Mart 2017 Dönemine Ait Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ile Vergi Ödeme Sürelerinin 26.04.2017 Çarşamba Günü Sonuna Kadar Uzatılması hakkında.
2017’3202.05.20172017/9759 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki 5 ve 8’inci Maddelerinde Yer Alan 1 ve 2 Sayılı Cetvellerdeki Malların Tesliminde %8 Oranında Katma Değer Vergisi İle Sıfır Oranında Özel Tüketim Vergisinin, 30.04.2017 Olan Uygulama Sürelerinin 30.09.2017 Tarihine Kadar Uzatılması.
2017’3302.05.2017Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesinden Alınması Hakkında.
2017’3408.05.2017Türkiye’de İkamet Etmeyen Gerçek ve Tüzel Kişilere İlk Defa Satışı Yapılacak Gayrimenkullerde Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanması.
2017’3524.05.2017Nisan 2017 Dönemine Ait Muhtasar, Damga Vergisi ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin 26.05.2017 Günü Sonuna Kadar Uzatılmaları hakkında.
2017’3625.05.2017Nisan 2017 Dönemine Ait Elektronik Ortamda Verilen Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Sürelerinin 02.06.2017 Günü Sonuna Kadar Uzatılmaları.
2017’3731.05.20177020 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hakkında;
2017’3809.06.20171 Seri No’lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliği
2017’3909.06.2017Haftalık, Günlük Veya Kısa Süreli Olarak Kiraya Verilen Konutların Kira Ödemelerinin Banka veya PTT Kanalıyla Yapılması Hakkında.
2017’4012.06.2017Motorlu Araç Kiralama İşleri İle Uğraşanların Vermiş Oldukları Motorlu Taşıt Araç Kiralama Hizmetleri ile Borsada Tescil Ettirilerek Satılan Malların Bedellerinin Tahsilat ve Ödemelerinin Aracı Finansal Kurumlar Üzerinden Geçirilmesi Mecburiyeti.
2017’4128.06.2017İade Hakkı Tanınan İşlemlerden Kaynaklanan Katma Değer Vergisi İade Alacağının, 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunundan Doğan Borçlara Mahsuben İadesinin Yapılabilineceği.
2017’4203.07.2017250.000,00 TL ve Daha Fazla Borcu Olan ve Bu Tutar Üzerinde Kesinleşen Vergi ve Cezası Bulunan Mükelleflerin Açıklanması.
2017’4304.07.201701.07.2017-31.02.2017 Tarihleri Arasında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı
2017’4411.07.2017Sanayi Sicil Belgesi Alınması ve Bazı Yerlerde ve İşlemlerde Emlak Vergisi, Damga Vergisi ve Harç Muafiyetlerinin Uygulanması ile İş Güvenliği Kapsamında Az Tehlikeli İş Yerlerinde İş Yeri Güvenlik Uzmanı, İş Yeri Hekimi Bulundurma Tarihinin 01.07.2020’e Uzatılması.
2017’4512.07.2017Yeniden Değerleme Oranı
2017’4626.07.2017“ Mükelleflerin İzaha Davet Edilmeleri” Uygulaması İle Alakalı Yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:482 Tebliği.
2017’4727.07.2017Trafikte Tescilli Bulunan Model Yılı 1997 veya Daha Eski Olan Motorlu Taşıtların Trafikten Terkinlerinin Yapılması.
2017’4822.08.2017Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
2017’4922.08.20172018 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyeti Bedelleri.
2017’5022.08.2017Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
2017’5125.08.2017Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) 31.08.2017 Tarihine Kadar Ödenmesi gereken 2017/Temmuz Ayına Ait Prim Borcu ile Bu Tarihe Kadar Ödenmesi Gereken Diğer Tüm SGK Borçlarının Ödeme Sürelerinin 05.09.2017 Günü Sonuna Kadar Uzatılması.
2017’5213.09.2017Vergi Usul Kanunu’nun Vergi Usul Kanunu’nun 371’nci Maddesine Göre Pişmanlıkla Verilen Beyannamelerin İncelemeye ve Takdire Sevk Edilmeyecekleri Hk.371’nci Maddesine Göre PişmVergi Usul Kanunu’nun Vergi Usul Kanunu’nun 371’nci Maddesine Göre Pişmanlıkla Verilen Beyannamelerin İncelemeye ve Takdire Sevk Edilmeyecekleri Hk.371’nci Maddesine Göre Pişmanlıkla Verilen Beyannamelerin İncelemeye ve Takdire Sevk Edilmeyecekleri Hk.anlıkla Verilen Beyannamelerin İncelemeye ve Takdire Sevk Edilmeyecekleri Hk.
2017’5327.09.2017Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışan Personellere Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesinin Alınması Gerektiği hk.
2017’5428.09.2017Yapım İşleri İle Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik – Mimarlık ve Etüt – Proje Hizmetlerinde (2/10) Olan Katma Değer Vergisi Tevkifat Oran; 01.10.2017 Tarihinden İtibaren (3/10) Olarak Uygulanması
2017’5528.09.2017Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci Maddesi Kapsamındaki Vergi Stopaj Oran Değişikliği
2017’5602.10.2017Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarla İlgili Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)
2017’5705.10.2017Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Kapsamında Dar Mükellef Gerçek ve Tüzel Kişilerden Alınan Serbest Meslek Kazançlarının Vergilendirilmesi
2017’5813.10.20176770 Sayılı Kanun’un 28’nci Maddesiyle Aralık 2016 ila Ocak ve Şubat 2017 Aylarına İlişkin Ertelenen Sosyal Güvenlik Kurumu Primlerinin Ödenmeleri
2017’5911.10.201730.06.2017 Tarihinde Uygulanacak Döviz Kurları
2017’6011.10.201730.09.2017 Tarihinde Uygulanacak Döviz Kurları
2017’6124.10.2017Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Gayri Maddi Haklardan Kaynaklanan Kazançlar Hakkında 2017/10821 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
2017’6226.10.20172017 Yılının Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı
2017’63
2017’6427.11.2017Ekim 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması hakkında
2017’6506.12.2017Eylül – Ekim – Kasım ve Aralık 2017 Aylarında Net Ücretleri 1.404,06 TL’nın Altında Ücret Alan Çalışan Personellere, Bu İki Ücret Arasındaki Farkın Asgari Geçim İndirimine Katılarak Ödenmesi ile Ücretlinin mahsubun Yapılacağı İlgili Ayda Ödenecek Gelir Vergisinden Mahsup Edilmesi
2017’6611.12.2017Vergi Kanunlarında ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7061 Sayılı Kanunla Mali Konularda Değişiklik Yapılan Maddeleri
2017’6711.12.2017Ticari Defter Tasdikleri
2017’6811.12.2017Yabancı Bayraklı Gemilerin Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetlerinde Yüklenilen ve İndirim Yoluyla Telafi Edilmeyen Katma Değer Vergisinin İadesi
2017’6912.12.2017Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğinde (Seri No:1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair 3 No’lu Tebliğ.
NOTARİHKONU
 0104.01.2016Eğlence Yerlerinde E-Bilet Uygulaması.
 0204.01.2016 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6655 Sayılı Kanun
 0304.01.2016Bazı Mallarda Katma Değer Vergisi Oranlarında ve Alkollü/Alkolsüz İçecekler ile Tütün Mamullerinde Yapılan Özel Tüketim Vergisi Oran Değişiklikleri
0405.01.2016 01.01.2016-30.06.2016 Tarihleri Arasında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı
 0506.01.2016Yolcu Beraberinde Yurt Dışına Nakit Olarak Çıkartabileceği Türk Lirası ve Döviz Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi ile Yurt Dışındaki Sermaye Çıkışıyla İlgili Bilgi Verilmesi
 0611.01.2016 Kuzey Kıbrıs İle Yurtdışına Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelik Harcırahlara Dair Karar
 0711.01.2016 2016 Yılında Verilecek Yurtiçi Gündelikleri
 0811.01.2016 Türk Ticaret Kanununa Göre 2016 Yılında Uygulanacak İdari Para Ceza Tutarları
925.01.2016 Bankaların, Karşılıksız Çıkan Her Bir Çek Yaprağı İçin Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Tutarın Artırılması
 1026.01.2016Aralık 2015 Dönemine Ait Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin 26.01.2016 Günü Sonuna Kadar Uzatılması hakkında
1129.01.2016 İşverenlerin Çalıştırdıkları Personellerle İlgi Asgari Ücret Artışı Kapsamında Verilecek Hazine Desteği
 1229.01.2016 Sanayi Sicil Belgesi Sahibi İşletmelerinin 2015 Yılına Ait Yıllık İşletme Cetvellerini Vermeleri Hakkında
 1301.02.2016 Gelir ve Kurumlar Vergisi İade Taleplerinde Bazı Bilgi ve Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması.
 1415.02.20166663 Sayılı Torba Kanunla Vergi, İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigorta Kanunlarında Yapılan Değişiklikler
1515.02.2016Türkiye Kızılay Derneğine Yapılan Teslim ve Hizmetler ile Türkiye Kızılay Derneğinin Teslim ve Hizmetlerinde Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulaması
 1615.02.2016Asgari Ücretin Artırılması Nedeniyle 6661 Sayılı Kanunla Getirilen İşveren Sigorta Prim Desteğiyle İlgili Genelge 2016-04 Sayılı Hakkında
17 16.02.2016Borsa İstanbul A.Ş. Bünyesinde Yer Alan Kıymetli Madenler Piyasasında İşlem Yapma Yetkisi Olanların Ödeme ve Tahsilâtlarını Finans Kurumları Üzerinden Yapmama Yetkisi.
 18 26.02.2016 Ticari, Zirai ve Serbest Meslek Kazanç Faaliyeti Olmayan Kişilerin 2015 Yılında Elde Ettikleri Ücret Gelirleri, Gayrimenkul ve Menkul Sermaye İradı Gelirleri ile Değer Artış ve Arızi Kazançlarını Gelir İdaresi Başkanlığı Sitesinde “Yer Alan Hazır Beyan Sistem” i üzerinde Beyannamelerini Vermeleri.
 1926.02.2016 Bilgi Teknolojileri Kurumu Tarafından Yetkilendirilen ve Yetkilendirilmiş İşletmecilerin Ön Ödemeli Radyo ve Televizyon Yayıncılık Hizmetlerinin Özel İşlem Vergisine Tabi Olduğu.
 20 03.03.2016 AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Yeni Düzenlemeler.
 21 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımında Beyanname Üzerinden Kurumlar Vergisi İndirimi Uygulaması
 2222.03.2016 2016 Yılında Bağımsız Denetime Tabi Tutulacak Şirketlerin Tespiti
 2324.03.2016 2015 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilme Sürelerinin Uzatılması hakkında.
 2429.03.2016Sanayi Sicil Belgesine Haiz Sanayi İşletmelerinin İmalat veya Üretimlerinde Kullanılmak Üzere Yeni Olarak Satın Aldıkları Makine ve Teçhizatlar İçin Kullanılan Krediler Üzerinden Bankaların Lehlerine Aldıkları Tutarlara Banka ve Sigorta Muamele Vergisi İstisnasının Uygulanması
 25 01.04.2016 31.03.2016 Tarihinde Uygulanacak Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Alış Kurları
 2607.04.2016 Kablolu, Kablosuz ve Mobil İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmetlerinde Özel İletişim Vergisi Uygulaması.
 27 11.04.2016 2016 Yılının Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Negatif Oluşması Hk.
2814.04.2016Sermaye Şirketlerinin Kuruluş veya Sermaye Artırımında Nakit Kısma Tekabül Eden Ödemeler İçin İndirim Uygulamasında Dikkate Alınacak Faiz Oranı
 29 22.04.2016 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununa Göre Zaman Aşımını Uğrayan Alacakların Terkini
 30 22.04.20162015 Hesap Dönemine Ait Vergi İdaresine 25 Nisan 2015 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri, 02 Mayıs 2016 Günü Sonuna Kadar ile Elektronik Defter Beratları’nın Yüklenme Süresi 31 Mayıs 2016 Tarihine Kadar Uzatılmaları.
 3129.04.2016 Devlet Tüfe’ye Endeksli Anuite Devlet Tahvillerinin Elden Çıkartılmalarında Doğan Kazançların Vergilendirilmesi.
 3229.04.2016 Devlet Tüfe’ye Endeksli Anuite Devlet Tahvillerinin Elden Çıkartılmalarında Doğan Kazançların Vergilendirilmesi.
 33 05.05.2016 Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesinden Alınması Hakkında.
3409.05.2016 Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası ile Ticari Kazancı Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflere Uygulanacak İndirim
3510.05.2016 Geçici Vergi Beyannamelerine Eklenen, Faaliyet Koduna Ait Brüt Satışların Bildirimi
 3625.05.2016Beş (5) veya beşten Fazla Personel Çalıştıran İşverenlerin, Personellerinin Avans ve Ücretlerini 01.06.2016 Tarihinden İtibaren Banka veya T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Aracılığı ile Ödenmesi
 3727.05.2016 İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapan 6715 Sayılı Kanun
38 08.06.2016 Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliğinde, 6 Seri No’lu KDV Tebliğiyle Yapılan Değişiklik
39 21.06.2016 250.000,00 TL ve Daha Fazla Borcu Olan ve Bu Tutar Üzerinde Kesinleşen Vergi ve Cezası Bulunan Mükelleflerin Açıklanması
40 01.07.20163996 Sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap – İşlet – Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanuna Göre Yap – İşlet – Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılan Köprülerin Geçiş Ücretlerine Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranı %8 olarak belirlenmiştir.
 41 04.07.2016 Geçici Vergi ile Katma Değer Vergisi Beyannameleri İle Talep Edilen İlave Bilgiler
42 04.07.201601.07.2016-31.12.2016 Tarihleri Arasında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı
43 15.07.2016Yeniden Değerleme Oranı
4422.07.2016Haziran 2016 Vergilendirme Dönemi İçin Verilecek 1 No’lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Talep Edilen Belge Bilgileri Uygulamasının Ertelenmesi
4525.07.2016 25.07.2016 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ile Vergi Ödeme Süreleri 27.07.2016 Çarşamba Günü Sonuna Kadar Uzatılması hakkında
4603.08.2016Kültür ve Turizm Bakanlığından Alınmış Yatırım veya İşletme Belgesi Bulunan Konaklama Tesislerinin Hazine veya Devletin Tasarrufunda Bulunan Taşınmazları, İzinsiz Kullananların Ödemeleri Gereken Vergi Dairelerine İntikal Etmiş Ecrimisil Borçlarını Taksitli Olarak Ödeyebilmeleri.
47 03.08.2016Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıfların Güncellenmiş Listeleri.
4803.08.2016 Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıfların Güncellenmiş Listeleri
49 05.08.2016Basit/Bilgisayar Bağlantılı Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları 01.01.2017 Tarihinden İtibaren Kullanmak Zorunda Olanların Kullanıma Başlangıç Tarihinin 01.01.2018’e Uzatılması.
50 09.08.2016Nakit Olarak Konulan Sermaye Avansından Dolayı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Uygulanacak İndirim ile Yatırım Teşvik Belgeli Yatırımlar Dolayısıyla Doğan Kazanç Üzerinden Hesaplanacak İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması.
51 12.08.2016 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
5216.08.2016 6735 Sayılı Uluslar arası İşgücü Kanunu
53 17.08.2016Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunun Uygulamasıyla İlgili Yayımlanan Dört Adet Bakanlar Kurulu Kararları
5419.08.2016 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun
5524.08.2016 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1)
56 31.08.2016Kırk Beş Yaşını Aşmamış ve 5510 Sayılı Kanunun 4/a Fıkrası Kapsamında Çalışanların İşveren Tarafından Bireysel Emeklilik Sigortalık Kapsamına Otomatikman Dahil Edilmeleri
57 31.08.2016 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ.
58 31.08.2016Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanununa İstinaden Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yapılandırılmasıyla İlgili “Genelge 2016-18”
5908.09.2016 31.03.2017 Tarihine Kadar Konut Teslimlerinde %8 Oranında Katma Değer Vergisi Uygulanması.
6020.09.2016Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Vergi ve Sosyal Sigortalar ve Sosyal Genel Sağlık Sigortalar Uygulamalarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 6745 Sayılı Kanun Yürürlüğe Girmesi.
61 29.09.2016 6728 Sayılı Kanunla Damga Vergisinde Yapılan Değişiklikler.
6230.09.2016Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İnşa Edilen Binalar, Bu Yatırımlara Ait Arsalara Geçici Emlak Verisi Muafiyeti Uygulanması
6303.10.2016Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İnşaa veya Tadil Edilecek Binalara İmar İle İlgili Harç İstisnası Uygulaması
64 18.10.2016Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:7)
65 18.10.2016 Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:77)
66 20.10.2016 30.09.2016 Tarihinde Uygulanacak Döviz Kurları
67 25.10.20162016 Dönemine Ait Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin, 26.10.2016 Günü Sonuna Kadar Uzatılması.
68 26.10.20166736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunundaki Müracaat Sürelerinin 25 Kasım 2016 Tarihine Kadar Uzatılması.
6926.10.2016 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 293)
70 28.10.2016Asgari Ücretli Hizmet Erbabının Ekim, Kasım, Aralık 2016 Aylarında Ücretinin Ocak 2016 Ayında Aldığı Tutardan Düşük Olması Halinde Bu Farkın Asgari Geçim İndirimi Olarak Hizmetlinin Net Ücretine İlavesi.
71 31.10.2016 2016 Yılının Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı.
72 04.11.2016 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:2)
73 11.11.2016 2016 Yılı Yeniden Değerleme Oranı.
74 23.11.2016Ekim 2016 Dönemine Ait; 23.11.2016 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Muhtasar, Damga Vergisi Beyannameleri ile 24.11.2016 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 28.11.2016 Pazartesi Günü Sonuna Kadar Uzatılması hakkında
75 25.11.2016 6761 Sayılı Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
76 30.11.2016Bazı Malların Katma Değer Vergisi Oranın %8 İndirilmesi ile Binek Otomobillerinin Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Değiştirilmesi.
77 01.12.2016Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 6736 Sayılı Kanununun 4 üncü Maddesinin 1 ila 8’nci Fıkralarının Uygulanması Hakkında.
78 05.12.2016Tütün Mamulleri ile İçeceklerine Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Değiştirilmesi.
79 07.12.20166736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’un 7’nci Maddesinde “Yurt Dışındaki Varlıkların Türkiye’ye” Getirilmesine İlişkin Seri No: 4 Tebliği.
8009.12.2016 Şirket Kuruluş Aşamasında Şirket Sözleşmesi ile İmza Beyannamesinin Ticaret Sicili Müdürlüğünde İmzalanarak Tasdik Edilmeleri.
81 12.12.2016e-Fatura Kapsamında Olan Mükelleflerin, Mal İhracı ile Yolcu Beraberi İhraca Ait Faturalarını 01.01.2017 Tarihinden İtibaren E-Fatura Olarak Düzenlenmesi.
82 12.12.2016 Ticari Defter Tasdikleri
8314.12.2016 Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında Alım Yapan Mükelleflerin Dış Ticaret İle Sektörel Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine Sattıkları Malların Faturalarında Yer Alan Katma Değer Vergisinin İade Edileceği.
84 19.12.2016e-Fatura Kapsamındaki Mükelleflerin,  Mal İhracı ve Yolcu Beraberi Eşya İhracında e-Fatura Düzenleme Mecburiyetleri 01.07.2017 Tarihine Uzatılması.
8521.12.2016Değerli Kağıtlar Tablosunda Yer Alan Değerli Kağıtların Bedelleri
Empty section. Edit page to add content here.